A una Santica
de Larentu Ilieschi

Nara cun cale faccia ispudorada
ti cheres prenotare in Paradisu,
si bos hazis sos compitos divisu
tue cun Sàtana, anima dannada!
Ses andada a s’inferru e ses torrada
pro fagher su chi Satàna hat dezzisu.
E sezis ambos semenende lue:
inue non b’est isse bi ses tue.

Tue ses de sas domos sa ruina,
ca distruis sa paghe in dogni logu:
ue b’hat erva’ irde pones fogu
e inue b’hat fogu ‘ettas binzina;
inue b’hat dulzura ‘ettas sa china;
inue sun gioghende isconzas giogu;
s’ides funtana limpida l’abbunzas;
s’ides canes in paghe los aunzas.

Comente mai a chelu ‘olare dese
cun totu cussu pesu ch’has in sinu,
cand’est unu meraculu divinu
si ti rezet sa terra sutta pese?
Cunfessas trinta ‘oltas a su mese,
mentre ses su flagellu ‘e su ‘ighinu.
S’intras in chelu tue, coro ‘e crastu,
Santu Micheli hat su pesu guastu.

Pro cumpensare dogn’attu ribaldu
chi faghes cun su tou infame rostru,
su sero naras unu Babbunostru,
cun cussu Deus est pagadu a saldu,
e non risentis ne frittu ne caldu
si tota die agidu hasa che mostru.
Segundu tue, a Deus l’has pagadu
cun d’unu Babbunostru male nadu.

Legges sempre sa vida ‘e Santu Paulu,
però che isse non ti ses pentida,
ma sa die chi lassas custa vida
partis deretta a dom’e su diaulu,
ca non b’hat logu in su celeste taulu
pro zente in sos peccados incallida.
Ca s’in su chelu b’azzettan a tie
des ponner iscumpigliu finz’inie.

Tue faghes su coro perra perra
a su chi prima ti faghes amigu;
tue ses un’ispezia ‘e castigu
chi Deus sempre mandat a sa terra,
comente: terremotos, fogu, gherra,
epidemias, carestia ‘e trigu.
S’inferru chi t’hat fattu partorire
in breve ti che potat ingullire.