A un'amigu
de Bernardino Deroma (
Bennardu) 


(TRINTASESE TRITROGADU)


Ite novas mi dasa Bore Piga
Sigomente non d’apo prusu intesu
No isco si ses biu o si ses mortu.

Però si giutu t’aiana a sortu
Sas campanas su lutu sonaiana
Però a s’ortu si giutu t’aiana
Sonaina sas campanasa su lutu
Però a s’ortu si t’aiana giutu
Sonaiana su lutu in su paese.

Ite novas mi dasa Bore Piga
Sigomente non d’apo prusu intesu
No isco si ses biu o mortu sese.

Toca ponidi su caminu in pese
Dicididi e visita a Bernardinu
Toca in pese ponidi su caminu
Visita a Bernardinu e dicididi
Toca in pese su caminu ponidi
chi nd’ap’essere meda agradessiu.

Ite novas mi dasa Bore Piga
Sigomente non d’apo prusu intesu
No isco si ses mortu o si ses biu.

Sa domo mia ch’esseres beniu
Cun milli piagheres ti retzia
Si ch’esseres beniu a domo mia
Ti retzia cun milli piagheres
Si a domo mia beniu ch’esseres
In tottu tio a essere cortesu.

Ite novas mi dasa Bore Piga
No isco si ses biu o ses mortu
Sigomente non d’apo prusu intesu.

Sos annos tzertu t’an a fagher pesu
A caminare isvertu a passos mannos
Tzertu pesu t’an a fagher sos annos
A passos mannos a caminare isvertu
Sos annos t’ an a fagher pesu tzertu
Ma at esser peus dae como in susu.

Ite novas mi dasa Bore Piga
No isco si ses biu o si ses mortu
Sigomente non d’apo intesu prusu.

Ancora d’Elicona faghes usu
Sa Corona a bi ponner in cust’ora
Faghes usu d’Elicona ancora
In cust’ora a li ponner sa Corona
Ancora faghes usu d’Elicona
Ch’est de su cantu sa prus’eccellente.

Ite novas mi dasa Bore Piga
No isco si ses biu o si ses mortu
Intesu prus non d’apo sgomente.

Za ses istadu bonu divertente
Ca sa natura su donu t’at dadu
E bonu divertente za ses istadu
Ca t’at dadu sa natura su donu
Za ses istadu divertente e bonu
C’as postu sempre paghe in mesu ’e briga.

Sigomente non d’apo prusu intesu
No isco si ses biu o si ses mortu
Ite novas mi dasa Bore Piga.

Cosa connota de epoca antiga
Devota de Apollo e ver’isposa
E da epoca antiga connota cosa
E ver’isposa de Apollo e devota
Cosa de epoca antiga e connota
Za l’asa intesa e tocada l’asa.

Sigomente non d’apo prusu intesu
No isco si ses biu o si ses mortu
Bore Piga ite novas mi dasa.

Una risposta torramidda crasa
Za ses in bidda e pagu ti costa
E torramidda crasa sa risposta
Pagu ti costat chi za ses in bidda
Crasa una risposta torramidda
Si t’abizas ancora ’e custas provas.

Sigomente non d’apo prusu intesu
No isco si ses biu o si ses mortu
Mi das Bore Piga e ite novas.

E ti saludo a ti bier sanu
In sa festa de Santu Tomeanu.