A tziu Zuanni
de
Giuseppe Casula

Pius de ses annos che sunt passados
dae cando custu mundu as saludadu
cussu momentu no l'appo irmentigadu
s'orgogliu e sa dignidade calpestadu.

In pagos connoschent sa tua galania
de su tempus passadu chen'affetos
poberesa b'aiat in cussos tretos
tzeraccu pro azudare jaja mia.

Ti ses fattu omine in amenu lidu
privu de istudiu o littera 'e favore
manos e fronte pienas de suore
in s'andela sa ficada as faddidu.

De mal'intragna ti ses tzircundadu
zeo ja nde connoschio sa fua
sa carrela non fuit mia ma sa tua
in assentu pro ripsettu so istadu.

M'est in dovere ti donar'amentu
ca lu meritas de coro tziu caru
deo fia marinaiu tue artu faru
de t'istare accanta fio cuntentu.

In dognia passu meu fis presente
pretzisu che Isvizzeru relozu
miser'e me sene su tou apozzu
sas lambrigas mi falant lentamente.

De sarda poesia fias tant'amante
de lettore ti faghio a minoreddu
riende curretzias calchi faeddu
balet oro pro amime cuss'istante.

Faghe unu sorrisu dae sa gloria
a su nebobe cas'amadu che fizzu
de poeta nd'at leadu su manizzu
pro ti porret onorare sa memoria.

07 Febbraio 2021