A tziu Gasparru Mele
de Salvatore Deligia

 

Po sos suos centusett'annos

Naschidu ses Gasparru in bona luna
che matta seculare depputada
sa vivenzia ti enzat aumentada
cun salude allirghia e fortuna.

Cumprimentos pro custu traguardu
chi siat illonghiadu a tou disizzu
a s'edade Noeddina tenzat assimizzu
in salud'amistade sempre gagliardu.

Adattadu ti ses a su computeru
lassande su tinteri in abandonu
iscriendesi poesias de altu tonu
cun versos che a tie omine veru.

Augurios po sos chentuset'annos
portados cun umana meraviglia
festados in amistade cun famiglia
senz'e connoschet anneos e affanos.

Ilartzi su 29 de arbile 2018