A tziu Editu
de Silvestro Loddo

A su chi sonada cun melodia
sas lioneddas in processione
sighende sa sua devossione
e giughende in sa festa allegria.

A su mastru de sarda poesia
ch'in su libru cun sas suas cantzones
a su letore at fatu lezione
nende de sos usos de una 'ia.

A su chi de sa vida sos valores
preigad'at lassende in ogni situ
de issu s'onestade pro amentu.

Seulu li rendet sos onores
s'inchinat e ringràtziat tziu Editu
faghende sos augurios pro sos chentu.

Seulu 25/11/2012