A tui sinzilla
de Dante Erriu

Su coru portu prenu de consolu
froriu de tui amàbili tesoru
ca de candu intregau m’as su decoru
mancu una dì nd’est aturau solu
e ti portu in su coru sempri strinta
ca ses sa prenda amada prus distinta.

Amori ses sa prenda mia stimàda
e ses s’arramaletu pretzìosu;
de sa sinzilla luxi coronàda
e cantu seu cuntentu a t’essi sposu!
Arricamàda ses in custu coru
chi dogna dì po mimi ses restoru.

Tant’ annus seus impari prend’ amàda,
cantu fùeddus bellus tui mi naras!
E m’as donau sa manu delicada
cun su bellu sorrisu sempr’in laras;
chena de tenni peruna amargura
ca tui ses sempri prena de durciura.

E cun s’ìntimu amori pretzìosu
m’ as intregau arrosas e gravellus;
su tempus cantu est stétiu generosu
ca s’at donau is froris totus bellus!
Unu gràtzia a s’etemu Soberanu
ca no mancat de si donai sa manu.

Sezione Poesia Poesie d'Amore 2012 - Villanova Tulo