A Tore cun Minnia
dae Peppe, Luisi e Maria


Deo s’amigu che Cristo adoro
e sintzera fraterna cumpanzia
a su fiancu ‘e s’anima mia
sacra la cunservo intro in coro.

Che cassiaforte unu tesoro
su mattesi Luisi e Maria
a sos chimbanta Tore e Minnia
auguramos fettana notze d’oro.

Unidoso unu solenn’eventu
‘onzi ‘entu bos’andede in favore
in’assolutu bene ‘onzi momentu.

Intimu s’affettu ei s’amore
sambene sanu cun s’intendimentu
comente oe prenos de calore.

Non carculedas meda su valore
m’agradesside su sentimentu
intimu ‘e s’amabile fiore.

Bolotana, 04-05-2011