A Tiu Costantinu
di Giuseppe Concas

Ringraziamos sa madre natura
chi est de s’universu sa matrona
chi nos hat regaladu in custa zona
de Costantinu Longu sa figura
una poeta de grande istatura
e, de una bontade troppu ona,
e cand’est mortu tottu Bolotana
s’este posta in luttu, e prantul’hana.

Zertas seradas tiu Costantinu
chissà canta zente divertiada
che calamida los attiraiada
fidi s’ispelegu ‘e chie fit vicinu
e cun‘nd’unu sorrisu genuinu
fit preziadu cando cantaiada
e tando ‘nd’hamos passadu medas
operas suas, nottadas allegras.

Deo bos lu giuro, mai l’hap’intesu
cun nessunu faghinde chistione
umile, bravu e senz’illusione
mai a nessunu in sa vida hat offesu,
e cantande fit veru campione
argumentande fit bene cumpresu
issu a nessunu ignoraiada
e cun tott vida già faghiada.

E como chi su libberu t’han fattu
prite la tenias su meritu
benis ammentadu in d’onzi situ
chie lu lezede ‘nde restat soddisfattu
e de cantu tenias coro gratu
za l’hasa chiaridu in d’onzi iscrittu
pienu de bravura e de bontade
d’ogni amigu pro tè fidi unu frade.

Già fin, preziados sos iscrittos
ma solu cussu dona non teniasa
ca fin sos versos chi a bolu faghiasa
cantados in su palcu e in sos sitos
cun poetas minores e mannitos
cun Sotzu, Tuccone, Sassu e Pirasa
ti essiana sas garas perfettas
de Sardigna cun atteros poetas.

In tempos chi de televisione
in su mundu ancora no esistiada
tue in bettolinu cantaias
cun Bachis Pane e cun Simone
Tineddu Corda e Peppe Carbone,
cun tottu sa festa la faghiasa
de s’antigu tempus sas seradas
in su modernu benin ammentadas.

Non poto trascurare un’atter’unu
chi non faghiat de cantare ammancu
Zuseppe “Muzzigone” a su fiancu
meritada in mesu ‘e cantos sunu
e com’in chelu faghen su radunu,
hana a cantare in su matessi bancu
ca so seguru nessunu est’offesu
issos a gira e Costantinu in mesu.

Como concluo cust’iscrittu meu
saludandebos tiu Costanlinu,
tottu sighimos su matessi camminu
pro arrivare in manos de Deus
est’una roda chi girat continu
pro su genere umanu tott’intreu
unu misteru, cun fede ubbidinde
unu arrivande e-i s’atteru partinde.