A tie Maria Gabriella
de Vincenzo Pira

In tempus de prantu
in Durgali ses naschìa
patinde chen' ispantu
a innedda ses partìa.
In lùmene de su Santu
battisau t’ant Marìa
sinzolandeti che rosa
e po Deus fitza e isposa.

Azetta custu cantu
de una idda tott’unìa
de Durgali ses su antu
mamma santa ses mutìa.
E po chie bivet affrantu
una vida addolorìa
amustrati affetuosa
po sa zente bisonzosa.

Chin dolu e pessamentu
de una vida in povertade
iscritt’as in testamentu
su bisonzu de s’Unidade;
ma po ottenere gradimentu
e po bivere in amistade
sa morte chin amore
as pedìu a su Redentore.