A Thiesi
di Gavinu Còntene

De propositu firmu so ’ennidu
che si m’aerat giamadu su marchesi,
po fagher una visita a Thiesi;
che iscritta la devo cumpiagher.
A Thiesi una visita po fagher,
la devo cumpiagher che iscritta;
po fagher a Thiesi un’imbisitta,
occannu bell’e gai apo cumpridu.

Bindigh’annos istadu so bandidu
che si apera causadu dannos;
bandidu so istadu bindigh’annos
che si hapera dannos causadu;
bindigh’annos bandidu so istadu,
ma timidu a nisciunu apo mai.

De propositu firmu so ’ennidu
che si m’aerat giamadu su marchesi,
po fagher una visita a Thiesi;
che iscritta la devo cumpiagher.
A Thiesi una visita po fagher,
la devo cumpiagher che iscritta;
po fagher a Thiesi un’imbisitta,
cumpridu apo occannu bell’e gai.

Da essende bambinu “tai tai”
sempre cantende est Contene Gavinu;
“tai tai” da essende bambinu
sempre est Gavinu Contene cantende;
dae bambinu “tai tai” essende
non timesi nè umbras nè impannu.

De propositu firmu so ’ennidu
che si m’aerat giamadu su marchesi,
po fagher una visita a Thiesi;
che iscritta la devo cumpiagher.
A Thiesi una visita po fagher,
la devo cumpiagher che iscritta;
po fagher a Thiesi un’imbisitta
bell’e gai apo cumpridu occannu.

Grascias a Deu so torradu mannu
sempre, però, messende in pezzu meu;
torradu mannu so, grascias a Deu,
però in pezzu meu sempre messende;
ispigas d’oro ti nde so lassende,
gratu ca cun affettu m’as rezidu.

De propositu firmu so ’ennidu.