A teremare unu mare (Zènoa)
de Giuanne Chessa

Zènoa in custu manzanu
in abbas nieddas ti so bidende
in abbas noas e fitianas
sas matessi
chi ti ant su coro
eris…
carpidu e fertu;
tando t'ammus aporridu
sa carena issambenada
de cussu sardu frade
Gupiule
de Fizos Tuos isalenados…
Zènoa torra m'ispanto
e de s' ispantu non poto fàghere
a mancu,
fenas si sos tzelembros mi si fertant
pessende a Eris, a Riu faladu,
a fizos ... chi sena un'iscramu
ant tratesu s' alenu
chin sa Mama istrinta a petus
lèndemi sa manu.
Zènoa m'ispanto
de làgrimas isàmbulas
chi ghetant cussos babbos
chi dae chelos altos abbant su dolu
de sa zente isermorada;
Zènoa m'aturdit
chi cussu trainale sicu,
pissadura ‘e cane,
cussu babbu l'at pessadu…
e at pesadu mureddos a 'urdu
a teremare unu mare!
Zènoa ohh Zènoa cumposta!
Oje chi sò torrende alenu
bido torra a Tie bisestrada.