A su Poeta Serafinu
di Giuseppe Concas

Attesu chilometros che sese
ma sese acurtzu cun sa fantasia
za tottu su passadu in vida mia
m’ammentas cun s’antigu trintasese
annu e istagione die mese
a su momentu pensande non fia
non apena Luisi mi lu a nadu
mi à commossu e s’anima turbadu.

A sa fine ‘onzi versu attentu
faghinde precisu su triballu
chi agatadu non b’apo un’isballu
ne in s’iscrittu ne in su sentimentu
agiornadu de su movimentu
centrande in pienu su bersallu
chi fis bene informadu za bi creo
menzus de ti l’aere nadu deo.

Su chi faghia in su mestiere
za totaganta sa vida diretta
illuminadu che bravu poeta
chi ‘e Sarda poesia nde ses mere
as bona volontade e piaghere
trancuillu arrivas a sa meta
sa fortza a mesura ti la medisi
ca tottu sos valores los possedisi.

Fis magiorenne a degheottannos
chena lompere sa maturidade
zovaneddu ‘e sa menzus edade
da-e minore in mesu sos mannos
ancora crisi ‘e sa gherra sos dannos
as tentu d’emigrare volontade
ti ses diffesu e ancora in mesu
in su centrale Populu Francesu.

Però de Ardaule sa capella
ue ses bistadu batizzadu
non as mai nudda immentigadu
ue as fattu s’infantzia bella
e totta sa Sarda parentela
chi amas oe e sempre as’amadu
de su Parnasu sa cadrea in mesa
de sa funtana poetica richesa.

Oh Serafinu ‘e sos versos sa vua
b’at sempre de sighire ma concruo
mi saludas tantu a fizu tuo
saludo a Tie e a muzere tua
ch’apo connotu sa presenza sua
e certu a s’ora mai non mi cuo
ispero cantu prima in su futuru
de connoschere a fizu tuo puru.

Bolotana, 11-10-2010