A su poeta Iscanesu
di Giuseppe Concas

Ma d’aite des bennida s’idea
a iscriere ingiustos versos tuos,
fatos dae su duamiza e duos
cun limba serpentina bruta e fea.

Mi dispiaghede Rosa prò Tè
ass’iscuru ti pones in caminu,
nò fi Bolotanesu citadinu
naran chi vi su Sindacu e Lodè.

Dia cherrere ischire su motivu
ca pagu ins’iscrittu appo cumpresu,
e chie de sa resone ch’est attesu
a pagu sabiore positivu.

Ma ite podes giudicare Tue
chi se naschidu in diversa zona
e magari zutas vista ona
no bies atesu dae in’cue.

Si t’informas bene, in bidda mia
sos sindigos ch’istados sunu eletos
sunu inteligentes e correttos
amministran cun tanta maestria.

Tempus passadu a coment’apo intesu
unu certu Zuanne Palitone
chi Tue as dedicadu sa cantone
naran chi vi de origine iscanesu.

E podet’esser gai de seguru,
bisto in s’argumentu e lu concruo
nò sia carchi parente Tuo
su essere ritardadu e conchi duru.

In su paisu chi as d’escrittu, stabi attentu
nadu, lu praticamos oe in die
a d’onzi poleddu, crè a mie,
li namos sempre chi es corri lentu.

Mi so ispiegadu e lu cumprendese,
lassa Sindagu e a Zuanne Palitone
ei s’istoria de su cascione
tantu ch’invanu sa zente l’offendes.

Renzo s’omine chi ragionada
ca e sa resone inteligenzia
ma su Bolotanesu a sa passenzia
e sos limbi malos los perdonada.

Bolotana 23-08-2008