A su Poeta Gasparre Mele de Orotelli
de Serafino Putzolu


Augurios de Bonu Cumpleannu pro sos 102

Non t’appo mai connottu nen bidu
Ca sô prus de chinbat’annos emigradu
Ma in sittu de Luisu Ladu
Sos versos tuos sempre appo leggidu

Pro sa famiglia totugantu às dadu
Cun onore e rispettu istabilidu
Merittas Monumentu de Altu gradu
Ca dogni versu iscrittu às cun sentidu

Caru Gasparre se faghende a mannu
Pro cust’onore a sos chentu e duos
Passes cuntentu ogn’istante ogn’ora

T’Auguramos unu Bonu Cumpleannu
A piaghere cun tottus sos tuos
A a chentu e trese a t’iscrire ancora

_____________________________
Tantu l’ischis pro Regnu Celeste
Su prus tradu si anda menzus este

Courbevoie 28 Arbile 2013