A su Poeta de Ardaule
di Serafino Putzolu

Ma bae Mario caru in paghe santa
Datu chi gai sa sorte at decisu
In sas festas celestes piga e canta
Pro diverter sa zente in Paradisu.

Pro Ardaule unida totucanta
Manda de tantu in tantu unu sorrisu
Pro sa famiglia ch’est in pena affranta
Sias su protettore e sacru accisu.

Pro Ardaule passas in s’istoria
Pro s’Elicona nostra vantu e lodes
Cun tantas garas ch’as tentu in trofeu.

Riposa Amigu Caru in Santa Gloria
Cun i sos menzus Anghelos Custodes
In cussu Regnu inue bivet Deu.

Courbevoie, 29 Giugno 2009