A su Poeta Bolotanesu Giuseppe Concas
di Serafino Putzolu


Non t'appo mai intesu ne incontradu
Su giustu Concas narrere ti cheria
Ma in su Situ de Luisu Ladu
Ti bio ispesso in sa fotografia

E so cuntentu sovente restadu
Leggende su c'às fattu in poesia
Merittas ti lu giuro immortaladu
Affiancu e Bore Poddighe e Caria

Sa poesia tua incantadora
Tattirada veramente a sa lettura
Chelveddu sanu fonte d'argumentu

Su cantu podes canta e iscrie ancora
E sempre a sa Sardigna tena cura
C'às merittu a su menzus monumentu

Ardauli Su 25 Austu 2010