A su Poeta Arrennegagiolu Bolotanesu
di Renzo Rosa

Inculbo 'e palas e sa conca abbasso
po saludare su Poeta Concas
e ischinde chi fattu apo faddoncas
mollo sa guardia e su colpu incasso.

Certu m'abizzo de aer isbagliadu
cun lanzas rimigheddas de cuìle,
apo toccadu cuddu campanile
chi mai no fuit creffidu toccadu.

Su coro mi bussat forte forte
si penso a su poberu Murenu
chi no at tentu calchi rima a frenu
e at balanzadu sa cundanna a morte.

A mie invece m'azis perdonadu
c'apo isbagliadu nomene 'e paisu
però de mi dare azis decisu
gradu de "conchi duru e ritardadu".

Mi naras chi cun "limba de serpentes"
iscrio da attesu versos cruos,
però connosco sos paesanos tuos
ca nd'apo tentu a mastros e ischentes.

E caligunu 'e issos, ista attentu
..caru Zuseppe primmu de avvilire..
est cussu chi fattu m'at a ischire
s'antigu contu de su corrilentu.

Bi l'apo nadu a dizzu e si nd'est risu
sena mi che mandare a s'ispidale
ma mancu deo trattadu l'apo male
cando issu m'at nadu " Iscanu pisu".

Ca in Bolotana bi tenzo amigos
chi faghet ancora a bi brullare
e no che chie sena bi pensare
ti faghet bigas mannas da frustigos.

Deo no offendo ma si m'as offesu
calchi die mi invitas su caffè
umpare cun su Sindigu 'e Lodè
gia chi c'as post' a issu puru in mesu.

Gasi in tres faeddamos de su contu
chi est prus de chent'annos inventadu
e si unu sindigu enit nominadu
non cheret narrer chi po forza est tontu!

Iscanu, Austu 2008