A su fizu
de Barore Testoni


detzisu de partire volontariu in s’Africa Orientale


Fizu, già chi a paltire risolutu
ses oe, volontariu soldadu,
cust’idea ti rendat bonu fruttu.

Chi fettes bene a tie e a s’Istadu
coraggiosu lu sies e astuttu,
ubbidiente a dogni ordine dadu.

S’inimigu abissinu, feu e bruttu
ch’est de tanta maliscia preparadu
tue sies attivu, intelligente.

Po connoscher sas massimas insoro
fide non li diedas po niente,
a s’Italia mama riverente

sias fizu, su narrer chi t’improro
sempre lu tenzas in coro e in mente.