A su compreannu ‘e s’amigu Luisi Ladu
di Giuseppe Concas

In su mill’e noighentos chimbanta
ti ha mama tua partoridu
in s’istagione chi ha concepidu
Maria sa criatura santa.

Ballande ‘essi su sole in su ‘eranu
Luisi cando a sa terra ‘ennidu sese
de martu a sa fin’e su mese
a faghes parte ‘e su genere umanu.

De precisu sa die vintisese
fortuna chi naschidu se’ sanu
crabigu in bucca e in sinu sa manu
de mama finas chi ficcadu has pese.

Cun tottu sos’onores allevadu
ti han certu sos tuos genitores
a mannu si sun bido’ sos valores
gentile rispettosu educadu,

che bonu cristianu batizzadu
allevadu cun tottu sos amores
animande cun sos benefatores
has pro sa vida sambene versadu.

Sighire s’onestade vida santa
cun Maria Moretti es donu mannu
bos’auguro che-i custu compreannu
nde fattedas atteros sessanta,

sanos e fortes de mente e de coro
pulidos sentza taca e sentza neu
sempre a guida sa manu e Deu
a fitzas e maridos insoro.

Cun’affettu bo’ saludo e bos’onoro
retzide cardu unu ciau meu.

Bolotana, 25-03-2010