A su caru amigu Luisi Ladu
di Renzo Rosa

A su caru amigu Luisi Ladu
giustu a s’ora chi cantan sas toncas
provo a iscrier custa poesìa

custu no este a fagher valentìa
ma giustu ca a mie depet piagher
custu no este valentia a fagher
ma ca a mie depet piagher giustu
no este a fagher valentia custu
ma giustu piagher ca depet a mie
e provo pedidore dogni die
cun rimas inserradas intro ‘e busta

a su caru amigu Luisi Ladu
giustu a s’ora chi cantan sas toncas
provo a iscrier poesia custa

fortzis sa rima no est tantu giusta
ca no fatto ispantu cun sa lima
fortzis tantu giusta no est sa rima
ca cun sa lima non fatto ispantu
fortzis sa rima no est giusta tantu
ca cun sa lima ispantu non fatto
ma cun sos pagos versos chi agatto
torro su bon’umore e fatto rier

a su caru amigu Luisi Ladu
giustu a s’ora chi cantan sas toncas
custa poesia provo a iscrier

in su parnasu sardu ando a bier
e furo a casu rimas cun azzardu
ando a bier in su parnasu sardu
e cun azzardu rimas furo a casu
ando a bier in su sardu parnasu
e a casu cun azzardu rimas furo
aggiungo a sas mias, e mi nde curo
pro fagher cardolinas da corroncas

a su caru amigu Luisi Ladu
custa poesia provo a iscrier
giustu a s’ora chi cantan sas toncas

calorosa istrinta ‘e manu a Concas
da parte ‘e Renzo Rosa da iscanu
a Concas calorosa istrinta ‘e manu
da iscanu da parte ‘e Renzo Rosa
istrinta ‘e manu a Concas calorosa
da Renzo Rosa ‘e iscanu da parte
chi comente a issu est a disparte
da tottu cantos cussos chi si antan

a su caru amigu Luisi Ladu
custa poesia provo a iscrier
giustu a s’ora chi sas toncas cantan

cun aggiustados versos nos incantan
curados istudiados, e diversos
nos incantan cun aggiustados versos
diversos, curados istudiados
nos incantan cun versos aggiustados
diversos istudiados, e curados
chi oe, toccat de esser laureados
po poder de sa rima leare gustu

a su caru amigu Luisi Ladu
custa poesia provo a iscrier
a s’ora chi sas toncas cantan giustu

ma si b’at fragu meda e niente arrustu
ispendes muneda e pappas pagu
ma si b’at niente arrustu e meda fragu
pappas pagu e ispendes muneda
ma si b’at niente arrustu e fragu meda
pagu pappas e muneda ispendes
finas chi a sa fine lu cumprendes
chi ogni mossu, est gia destinadu

giustu a s’ora chi cantan sas toncas
custa poesia provo a iscrier
a su caru amigu Luisi Ladu

deo e Peppe nd’ imis faeddadu
e creo sa resone chi li deppe
nd’imis faeddadu deo e Peppe
e chi li deppe sa resone creo
nd’imis faeddadu Peppe e deo
e creo chi li deppe sa resone
sa poesia in ogni occasione
in s’omine est de s’anima s’isprigu

giustu a s’ora chi cantan sas toncas
custa poesia provo a iscrier
a su caru Luisi Ladu amigu

si iscrio che sos mastros parzo antigu
bio qù kappas ateros incastros
parzo antigu s’iscrio che sos matros
ateros qù, incastros kapas bio
parzo antigu che sos mastros si iscrio
bio ateros incastros kapas qù
e sò un anzoneddu tentu a rù
in su parnasu meu troppu avaru

giustu a s’ora chi cantan sas toncas
custa poesia provo a iscrier
a Luisi Ladu su amigu caru

no tenzo idea ‘e corona ‘e laru
nemmancu ‘e cadrea in s’elicona
‘e laru idea no tenzo ‘e corona
in s’elicona nemmancu ‘e cadrea
corona ‘e laru non tenzo idea
in s’elicona ‘e cadrea nemmancu
mi bastat de setzer in su bancu
cun Luisi, cun Peppe e cun Maria

a su caru amigu Luisi Ladu
giustu a s’ora chi cantan sas toncas
provo a iscrier custa poesia.

frealzu 2011