A sos tres annos
de Vittorio Falchi

Pro Saveriu 7

Sun già tres annos chi nos has lassadu,
chi una sorte mala incrudelida
sos bolos pius bellos de sa vida
in d’un’ora tremenda ti hat truncadu.

Poberu fizu nostru isventuradu
dae cando has fattu sa partida
mama tua de penas si est bestida,
vivet unu dolore iscunfinadu.

Ohi coro de mama! Ite nd’hat tentu
in sa vida de tantu tribulare
si consumat sas dies in piantu?

E pro cantu li restat de campare
chie li dat cunfortu e ausentu
pro custu bellu fizu amadu tantu?

Roma su 22 de triulas de su 2013