A sos Poetas Rosa et Concas
di Gian Giuseppe Contini

Apo sas poesias legidu,
iscusade sa mia intrusione.
Renzo e Zusepe atenzione
in vida medas n’amos bidu.

Deo no connosco Palitone
nemmancu custa trama,
bos cussizo che una mama
lassade istare sa chistione.

Su Sindigu mentuadu
lassadelu vivere in santa paghe
boltulende sezis, unu nuraghe
issu no bos’ada, interpelladu.

Cussa puru de Don Pepone
la connoschene in totue
ca su predi fudi in cue
dende a bois sa comunione.

Issu però, da s’altare
su manzanu avreschinde
narat a fedeles, totu ridinde,
s’ainu ligadu, a che lu leare

e tochendesi sa carena
preigadu ada, in Pianalzesu
deo lu cògo at bustu e chena
no mi giughet, issu a pesu.

Custu predi connosco deo,
mancari nomene l’azis cambiadu,
Sindigu e Assessore est’istadu
b’asadu prima, bos’ada creo.

Domando….ma su poleddu ,
o corrilentu chi issu sie
fudi su presu, in creja e inie,
po longu b’iazu at Casteddu?

No s’ischidi s’ainu ite fine atfatu
bellu, rassu, ma anzianu.
Po cussu viaggiu no fudi adatu
chest’ istadu torradu a Iscanu?

Sa creja piena, po una conca
Bolotana tota, Pianalza e Bosa
da Montiferru profumos de rosa
de Iscanu s’ainu, cun faccia e tonca?

Sighimola goi, a su rie rie
sa vida sos pilos, nos atit in canu
como bois, rispondide a mie,
deo bos’allonghio, un’istrinte manu.

06 sett. 2008