A SOS MAMUIADINOS 'I ANA A 'ORO S'ASSOIAZIONE

In su mese 'e sa naschida 'e Jesusu
Unu gruppu bramosu volontariu
Essendelu dae annos postu in usu
T' offridi un' elegante calendariu.
Credendelu un' oggettu necessariu
S' iscusa si non pode de piusu.
Unu lumeru iscrittu bada in mesu
D' unu telefoninu sempre azzesu.

L'ha premurosu da manzanu a sera
Unu coro discrettu ma decisu
In comodinu o in sa ziminera.
De s' interventu l' isetta s' avvisu
Pro cantu pode faghere a manera
D' offrire unu cunfortu, unu sorrisu
A unu frade ch' est in sufferenzia
Mustrende umanidade e cumpetenzia

Tue chi cundivides custu iscrittu
Dae una manu a chie manu pedit
Si un' ora su tempus ti cunzedit
Affettuosu contalu s' invi

Salvatore Ladu