A sig Ladu
di Sarbadore Enne

Condolensias o Luisi Ladu
Ti cunfesso pro te chi so dolente
Ca su frade c'aias suferente
M'ana nadu su ou c'at leadu

Deretu a su chelu ch'est pigadu
A uè bi est Zesusu, ubidiente
A sa cramad'at rispostu presente
Prontoso in s'Empiru l'an festadu

Ca fit omine onu, poberinu
L'at cramadu a su chelu su Sinnore
Pro sempre a lu tetenner a vicinu

Como riposet in pagh'e amore
E cun s'azudu de Deus Divinu
Bos canzeilet da dossu onzi dolore

Ap'intesu chi fidi unu galante
A su matessi tempus ispassosu
E m'ana nadu chi fit relizosu
Essend'e sa lutrina praticante

Fid'in tottu e omine importante
Onestu cantumai e puntillosu
De su faghere suo fit zelosu
Pront'a dare azudu d'onz'istante

Teninde custu donu naturale
Non si podiat lassare in olvidu
Ma Angelo e Santos lan cuntesu

Cand'intrand'a su chelu lana idu
L'at cramadu su Deus immortale
E sil'an cun Maria Postu in mesu.

Bolotana 13-3-2016