A Seulu
de Silvestro Loddo


A ti l'amentas, o bidda adorada,
fis prena 'e zente e de atividade
bivaiaus totus in povertade
ma pane in sa mesa mai mancada?

Peruna domo sa janna tancada
fis bidda esèmpiu pro umanidade
dogni paesanu fit unu frade
de domo in domo bufende s'andada!

In custos tempos de gràzias de Deus
Ses bòida e pagu de zente nde contas
Fintzas chi s'istat menzus de 'inare.

Si a emigrados recuidos pregontas
Gia' ti lu naran chene isbagliare:
Fis menzus cando s'istaiat peus!


Su seighi de abrile de su 2002