A Serapiu Demonte


Serapiu meda bellas
sunu sas battorinas
c'a mie has dedicadu meda onore.
Mi c'has postu in sas istellas
lontanas e vicinas
sai c'a, tott'ue mandan risplendore.
Ma sa mama natura
pro mia isventura
mi hat castigadu da sende minore.
Mi hat fattu onestu e bonu
isprovistu però de dogni donu.

Innutile chi mi antes,
e mi dias tantas lodes
ma su cunzzetu meu est sempre cussu.
Est mezus la piantes
ti prego,si lu podes,
tantas lodes pro me,sun tropu lussu.
Ca cussu fruttu raru
ch'icoronat su laru
no faghede pro me,so conchi russu.
De laru sa corona
si dat solu a sos fizzos d'Elicona.

Ti prego immensamente
no cumprendasa inveru
ca si no deo meda mi addoloro.
Ma pius frequente
iscrie calchi versu
e imbiachelu a Mimmia Soro.
Ca de aladas rimas
possedis altas cimas
e ses famadu in su Logudoro.
Tant'est sa fama tua
chi finas in Olanda est lende fua.

Mimmia Soro (Olanda)