A Serafinu Putzolu s'Amigu Poeta
de Giuseppe Concas

Serafinu nò manches'apellu
a mi faghere cumprimentu mannu
puntal'e precisu 'onzi annu
in sarda rima iscrittu a modellu.

E deo caminandhe abellu-abellu
pro no mi faghere imbrucandhe dannu
solu su tempus lu inche su pannu
sugh'aberidi e serrat su gantzellu.

Deo puru a sos vinti currìo
drittu che canna in s'attividade
ben'allenadu e sempre bi fio.

Sò arrivadu a una cert'edade
e sò cuntentu sugh'isperaio
auguro piusu a donzi frade.

_______________________________

Serafinu un'abbratzu tich'imbio
e a sos tuos dae parte mia
tantos saludos Luisi e Maria
ringratzio e a finire mil'avvio.

Bolotana, 30-08-2013