A SU POETA SERAFINO PUTZOLU

Putzolu dae Parigi mi as mandadu
Custu affettuosu e caldu invitu
Non fiat de su primu ismentigadu
Ma su segundu enit de dirittu

Si appo in su tempus trascuradu
Non po traballu si nò appo iscrittu
Mas'aere matessi perdonadu
Ca comissu no appo unu delittu

Si m'iscries mi faghet piaghere
A lezzere s'iscrittu in poesia
Dae Parigi chi est logu de delizia

A mie a rispondere mi est dovere
Gai ad'esset tue po sa mia
E tantu cunservamos s'amicizia.

Nino Deligia - Ghilarza 20/11/2002