A Sarbadore Enne
di Giuseppe Concas

Lu fia e lu sò sempre cunvintu
ch’asa unu lughidu intellettu
limbazu sintzeru e ischiettu
in sarda rima za ti ses distintu
su cuadru poeticu dipintu
ti ses acosiadu a su perfettu
prite naras in modu chiaru
che intenditore amigu caru.

Si cun sa passione mi diletto
faghinde in su chi potto deo
su meritu chi mi dan mi che leo
lodes chi non tenzo non de isetto
poeta e insegnante fi’ Tirteo
luminare de naschida a Mileto
cun poeticos argumentos sanos
grori’a issu e sos ispartanos.

Onorados passana a s’istoria
su dirittu insoro si an diffesu
ma sa limba nostra s’as cumpresu
an perdidu sos mastro’ sa memoria
solu s’italianu a tentu groria
ma sas usanzas che sunu in mesu
festas in biddas traditzionales
in limba sarda in sas festas locales.

Su barant’otto mill’e ottighentos
Baudi su conte piemontesu
contra s’iscritta sarda s’este intesu
pro distruere sos nostros documentos
chi dan valore a sos monumentos
fattos da-e seculos attesu
l’an impostu in modu metzanu
solu cultura de s’italianu.

Antzis caru Barore a riguardu
nois in parte s’iscrittura amos sighidu
puru cun carchi acentu imbastardidu
ca mama a faeddadu sempre in sardu
cun sos fizos e cun su maridu
sentza irgonza cun d’unu trimbu cardu
e gai sos bighinos in colonna
cumpresu su nonnu e-i sa nonna.

In Sas Chias – Bolotana 17-8-2010