A Santu Zuanne
di Giuseppe Concas

Zuanne mi pariat tropu feu
a non ti faghere occannu un’iscrittu
no faghe parte de s’istintu meu.

Tue chi mai a sa fide traittu
faghinde tottu prò s’amore Deu
ndas cunvertidu e ndas beneittu,

senza lassare de male unu neu
ca ses su santu e sa Beattitudine
faghinde bene a su mundu intreu.

Amos in bidda sa consuetudine
de sistemare varios pastores
sa die tua, Zuanne su lumene,

da coraggiu a mannos e minores
a su bisonzu no lò lasse solos
pro allatare sos abitadores,

su nutrimentu sanu, e da consolos
su primu sustentu e sos umanos
a sos primos respiros noitolos.

Prega chi sos attunzos e beranos
pro erba in zerru e fenu in sos istios
sian bundante, cun sas tazzos sanos.

Sas tittas prenas e su latte a rios,
ca sa richesa e sempre sa bundanzia
prò tottugantos sos esseres bios.

Grazie a custu coddu ch’at s’usanzia
unidu e forte che una cadena,
faghe sa festa cun vera fratellanzia.

Sa Santa Missa e poi sa nuina
ospitales a modu ordinadu
invitan durches, bevandas e chena,

spesa insoro e su custumadu
unidos comente si organiziana
merita de lodes onoradu.

Attentos a servire si manizzana
dande de su chi b’è su necessariu
a piaghere, su chi si disizzana.

Tottu a giru de su Santuariu
in s’istrada chi pigat a cumbentu
e su caminu e su monte centenariu.

A fine festa onz’unu es cuntentu
e saludande sic’andan a domo
ringraziande su bonu trattamentu.

Augurande a un’annu como.

Bolotana 21-06-2008