A Santu Zuanne
di Giuseppe Concas

Custu ighinadu
Bi ha sempre pensadu
Cun totta sa idda, pro te ancora,
De lampadas su mese
Sa die vintitrese
Su pesperu pro te, a tarda s’ora,
Ca onz’annu es prommissa
Solenne una Santa Missa.

In sa corte su fogu
Ca es sacru custu logu
Allontanan pro vida odiu e fele
Si faghen compareddos
Dae cando sun piseddos
Cun d’una astrinta e manu fidele
E dae pizzinnia
Fina a morte es sa comparia.

Ei s’evangelista
Zuanne Battista
Chi a finas a Deus battizzadu
Martire cristianu
E a tottu su Giordanu
Sa santa duttrina ad innsinadu
E a nessunu abbandonada
Dae chelu sas grazias nos donada.

Poi sa missa s’invitu
E tottu iscuisitu
Che in agrituismo es custa chena
Ei sa durcheria
Fata cun maestria
Pro consolu e sa zente serena
A mannos e minores
Unu profumu e tantos sabores.

In sa piazza su ristoru
Bi ah puru pretta e soru
Fattu cun arte, pastores famados
E una tazza e inu
Bonu e genuinu
Cun gustu a piaghere lu buffamos
Su sero es preferidu
Finas chie a dieta es proibidu.

Mannu es su labiolu
Mai lu lassan solu
Attentu es su cuoco, e de ammiru
Non li tremede unu tuddu
Patata e petta a buddu
Bancas e mesa, e sa zente a giru
Aspettana ansiosos
Ca de si saziare sun golosos

E cuntentos finin sa serada
Saludande onzunu andada a domo
Augurande a un’annu como
Chi sia sa festa rinnovada.

Bolotana lampadas de su 2007