A Santu Salvadore da Horta
de Rosina Cossu

In sa Catalogna fisti naschidu,
orfaneddu a minore restadu,
pro Barcellona ses poi partidu
cun sorre tua e bi ses abbarradu

finas a cando andad’ est isposa.
Ma Deus aiat già disignadu,
devias essere diliga rosa
in su giardinu de fid’ammuntadu.

Cantos cunventos chi asa lassadu
pro sa elosia de sos corfajos*, ________*confratelli
cantas biddas asa inghiriadu,
parende fronte a milli disajos.

In Casteddu* poi asa frimmadu, ________*Cagliari
de una ia a coro serenu,
in bird’edade t’at Deus giamadu
e as lassadu s’ affannu terrenu.

M’as sempre’ aggiuadu cand’ invocadu,
de sa famiglia mia protettore,
su Santu pius caru ses Salvadore,
s’azzudu tou mai m’est mancadu

Su coro mi si uffrat de dulzura
in cussas dies prenas de affannu,
si su dolore paret pius mannu
preg’ a tie e fuet s’amargura.

Babbu meu fatteit giuramentu,
dae cando tue l’asa grasciadu*,________*in maladia
s’istatua tua at post’ in cunventu,
pro chi tottu aeres aggiuadu.

Sa grascia dona a su disizosu,
a sos malaidos sias vicinu,
porri a issos cunfortu divinu,
calma sa pena a su bisonzosu.

Mira dae Chelu o Salvadore,
mira su gosu, mira su piantu,
potat su dolu giambare in cantu,
prega Deus pro paghe e amore.

Mores