A Santu Frantziscu naschidu in Assisi su 1182
di Giuseppe Concas

De s’infantzia no ischimos tantu
naschidu e creschidu in Assisi
familia nobile a ispantu.

A commerciare aviadu visi
pro sighire fortuna sa richesa
lu daiasa chie fid’in crisi.

De tottugantu su fruttu sa resa
no fit cuntentu Pedru Bernardone
diferente aida sa pretesa.

Defronte a sa populatzione
pro sos bisonzososo acudire
fulias zanchetta e pantalone.

Cuntentu ses bessidu a pedire
cun d’unu bete mannu bertulone
su santu Rosariu inserire.

Non fit lana furesi ne cotone
su ghi pro ‘este ti asa ‘estidu
fi de padre veru unu saccone.

Affettuosu sa vida sighidu
andha sos lebrososo a curare
consolandhe su poveru sididu.

Fis’ammiradu in su faedhare
a ziru ‘e tottu sas’istradada
umile ti ponias’a pregare.

Fis’amadu in tottu sas crociadas
Anghelu terrenu sentza dubbiu
de su fattu sas operas lassadas.

Calmu e serenu s’eculibriu
cun volontade omine sintzeru
masedadu su lupu ‘e Gubbiu.

Che a Tie Frantziscu santu veru
fin’a fine de s’ora ‘e sa morte
as pregadu su Vangelu abberu.

Prima partire sa celeste corte
e soffrindhe de unu male feu
as’affrontadu felice sa sorte.

In manos e in pese che a Deu
simile chena crau sa verida
sambene zughiasa unu neu.

A barantabatorannos de vida
manca su babbu de sos Frantziscanos
a sa bolotanesa zent’unida

prega chi adhurene tottu sanos
cun’amore t’an fattu sa promissa
credentese e bonos Cristianos.

Festa ‘ona e una santa missa
nada pro te e sos Domenicanos.

Chi tenimos de seculos s’ammentu
de sos padres ‘e santigu cumbentu.

Bolotana, 14-09-2011