A Santu Bachis
de Giuseppe Concas

 

Sende naschidu in tristos momentos
chi fit Paganu su Romanu Imperu
creschidu es Bachis in s’era ‘e su treghentos.

Contra sos Cristianos fit severu
S’imperadore Massimianu
cumandant’e omine fieru.

E Bachis a s’isercitu Paganu
si arrualat volontariosu
no connoschinde su cultu Cristanu.

Sordadu inteligente e valorosu
si es distintu e passada ufficiale
guerrieri e istratega famosu.

L’aiana tanta istima fraternale
e de lodes e meritos connottu
in tottu su cumandu generale.

Bi es sa gherra dannosa pro tottu
ei s’aria Cristiana a respiradu
e adorare a Deus a fattu votu.

Massimianu offesu e indinnadu
no appena sa notitzia ad’ischidu
da s’ordine de lu aere d’isgradadu.

E cun pius beffes mannas lu an punidu
l’ispozzana de sas divisas Paganasa
e pro isfreggiu de femina lu an bestidu

e a collanas cadenas ligadasa
a trugu sottomissu e umiliadu
in Roma a risu in tottu sas istradasa.

Ma cun’animu forte ad’affrontadu
corazzosu cun fide santamente
no a pro nudda de ideas cambiadu.

Comente presoneri in oriente
l’an ‘spedidu in Siria sa capitale
in manos de Antiogu presidente.

Sede de Antiocchia orrenda e fatale
chi es puru pro Sergiu Apuliu e Marcellu
issos puru a zudissiu finale.

Cun pius turturas e frazzellu
passana cussa orrenda presonia
finas chi fattu non lis’an s’appellu.

Ue fi totta s’insoro sa Zuria
po issos nudda diffesa in sa corte
solu isperande in Cristos ebbia,

ca tenian una fide pius forte
magari innossentes cundennados
sa pena capitale chi e’samorte.

Battos zigantes boias sordados
cun ferros de fuste senza dolu
corpande finas chi sun’ispirados.

Ma fi sempre cun Deus non fi solu
de poi ‘e tantas penas e affannos
faghinde sos Meraculos a bolu.

Bolotana pius de battoghentos’annos
in su robustu antigu Santuariu
lu venerat cun festinos pius mannos.

Novena Missa e Santu Rosariu.

Bolotana, 13-2-2010