A Santa Maria
di Giuseppe Concas

Maria 'e tottu sa pius bella
mama nostra e mama de Zesusu
ch 'in terra hat su dovere conclusu,
in sa menzus edade verginella,

has partoridu in d'una capella
cramada grutta, e fattu nd'has usu
ca nò podias fagher deprusu
solu cun Zuseppe a sentinella

has dadu a lughe su Zesu bambinu
a daghi fimis in difflcultade
illuminadu hat sa terra intera

creschet in mesu a sapovertade
pro dare de su bene sa idea
finas a s'eternu su bonu camminu.

Bolotana su 2 de Nadale ‘e su 2005.