A Samuele Stocchino nominato "Sa Tigre de Ogliastra"
di Pittanu Moretti

1.
Lettores chi leggides sa cantone
de su grande bandidu arzanesu
pro cale iscopu su fattu est dipesu
dae cominzu a sa conclusione:
in parte si meritat sa rejone
si comprendides chie l'at offesu,
de s'arzanesu su tantu terrore
e' tota forza e curpa de s'amore.

2.
Pro issu mi so postu a taulinu
si poto dare custu cantu a prou,
non mi ponzo a chircare pilu in s'ou
de Samuele Sa Tigre Istochinu;
sia malora o sia destinu
non mi ponzo a chircare pilu in s'ou,
a tale de cumprender d'ogni frade
siet destinu o puru volontade.

3.
Deo penso chi sa mama natura
chi appat sa fortuna istabilida
tottu su chi suzzedit in sa vida
o siada pena amara o pena dura;
dae sende Istochinu criatura
dae minore at fattu un'attrevida,
solu compritu haiat sett'annos
ha cuminzadu a suffrire malannos.

4.
Bos prego s'argumentu a giudicare
pro cantu siet pagu sa sustanzia,
non cherzo de mi dare s'importanzia
de cantu bos depp'eo raccontare:
Istochinu pro no istudiare
issu hat cummissu sa prima mancanzia,
de giocare l'aiana impedidu
e tando dae domo s'est fuidu.

5.
E cussa fidi sa prima disputa
ch'haiat a sett'annos cumbinadu,
sos suos chi l'haian inserradu
dai s'idea sua resoluta
si ch'est fuidu a una domo ruta
pagu distante dae s'abitadu:
l'han'agattadu famidu e afflittu
e cussu fidi su primu delittu.

6.
Appena in domo sua este intradu
Su coro sou fi tottu in fiamma
A boghe lenta nendeli a sa mama
Issu non si cheriada castigadu
Sa mama atentamente la miradu
E pensa de li dare d'ogni brama
E lassa faghere su chi chere Deus
Si nono custu fizu faghe peus.

7.
Ses devida sa mama impaurire
Bidende custu fizu indifferente
Chissà chi siet tropu intelligente
Non cumbenidi pius a lu punire
Chissà poi si podet cunvertire
E poi a mie mada ponner mente
Mi tocca de li dare su permissu
E gai bido su chi faghed'issu.

8.
Pensaiat sa mama sola sola
Tota triste piena de affannu
It’ada a fagher custu cando est mannu
Si como non imparada s'iscola
Faghe cumpagnu a s’ainu de mola
E poder cumtoinare sempre dannu
Bae e gioga sa mama li narada
Chissà chi poi mannu già imparada.

9.
Bessit Istochinu fora de sa gianna
Cun sos cumpanzos suos in cumone
S’at leadu pro caddu unu bastone
Poi s’at fattu unu fusile de canna
Però bi vidi sa sorre pius manna
Chi li daiada meda attenzione
Issu brinchende comente crabolu
Ca fidi cussu su sou consolu.

10.
Si passaia sa die cuntentu
Tando pius non faghiat dannos
Mancu sa mamma sufria malannos
Non fidi tando pius in pensamentu
Issu gioghende curriat che bentu
Fidi s'incantu de sos mannos
Naraiat carc'omine e femina
Ite pizzinnu forte de ischina.

11.
Sempre curriada a totu sos momentos
E nudda pensaiada a sosperanzos
E fidi fidele a totu sos cumpanzos
E cun issu fini sabios e cuntentos
Ma fi pienu de malos pensamentos
De sos amigos chi fini metanzos
Ca fidi de natura tantu ativu
Ca fidi malu e troppu agressivu.

12.
Ca non timiada né abba né fogu
Sa die fritta pro issu fi carda
S'idea sua non fidi ispavarda
Però fi pront’a isconzare su giogu
Una die es bessiu a unu logu
Bidet su nidu de un'aquila sarda
Pensa de faghe totu sos introgos
Torrada a si chircare sos amigos.

13.
A su primu cumpanzu chi a bidu
Impresse issu li faghe su contu
Narada a su cumpanzu si fi prontu
Ca deo appo iscopertu unu nidu
Dae unu buccu de rocca ca bessidu
Cussu non torrat fina a su tramontu
Aiò coraggiu e fune preparamos
Bi sunu sos puzzones e los leamos.

14.
S'amigu non li negat su faeddu
Tando l’at nadu coraggiosu sese
Si formana una crica chimbe o sese
E fidi issu su pius minoreddu
E tando s’este armadu de corteddu
E totu paris si leana sos pese
Arrivini e si ponene a pensare
Però niunu bi cheria falare.

15.
Tando Istochinu iscappada a rie
Bidende sos cumpanzos in paura
Chircade una corda più dura
E bene presu falades a mie
Appena ch’este arrivadu a inie
Eco s'aquila sarda s'isventura
Cando s’es bidu in perdizione
Tando cada imboladu unu puzzone.

16.
Zertu s’este unu pagu impauridu
Ca non beniat bene a si difender
A mala gana tocaiat a rendere
Daghi perdinde proa si es bidu
Però appena fora ch’es bessidu
Fit de nou pensende de si prendere
Ma sos cumpanzos totus impauridos
S’an pigadu sa corda e sun fuidos.

17.
Istochinu cun tantu sentimentu
No ischia comente la pensare
S'idea fidi e nou a bi torrare
Si podiat arrivare a s'intentu
Pro issu fidi unuu divertimentu
A torrare cun s'aquila a gherrare
Ma sos cumpanzos totu non bi crene
Intantu no est cosa c’anda bene.

18.
Samuele fi sempre a malumore
Cando carchi notizia intendiada
Istare fattu insoro non podiat
Pensende chi ancora fit minore
Su babbu poverittu fi pastore
D'ogni bona avvertenzia li daiada
A lu giugher cun issu a pastoreddu
Li pariada ancora minoreddu.

19.
Appena cumprit sos battordic'annos
de andare a campagna s'est decisu,
s'idea at cambiadu de improvvisu,
sa mama cambiadu l'hat sos pannos;
in campagna in mesu de sos mannos
li pariada unu paradisu,
hat cuminzadu a fagher su dovere
cun tottu gustu sou e piaghere.

20.
Hat cuminzadu cun bonu intellettu
e cuntentu istaiat in s'ovile,
e cun su babbu fit bonu e gentile
in su dovere sou fit perfettu,
però haiat solu su difettu
cheriada trattare su fusile,
appena mancaiat s'anzianu
issu fit sempre a fusile in manu.

21.
Issu si buscat sa munizione
pro si bogare su sou desizu,
su babbu cando hat bidu su manizu:
«Siet custa sa sua intenzione
chissà chi pottat fagher bonu fizu».
hat pensadu a li dare istruzione:
«E si l'hat de natura cussu donu
est capaze chi poi siet bonu».

22.
A sa campagna teniat simpatia
Viviada Istochinu cun ardore
Fi cuntentu de fagher su pastore
Cun su fusile sou in cumpagnia
Su babbu pienu de tanta allegria
Bidinde custu fizu in bon'umore
C’haiada cambiadu pensamentu
E li daiada totu su cuntentu.

23.
Sa campagna li fit tantu simpatica
E baiat postu tanta passione
Non pius amante a sa cunfusione
Usaiada una bona tatica
A su fusile haia postu pratica
E diventadu est unu campione
A issu su fusile li fit giogu
Chi vi su campione de su logu.

24.
Passat chimb'annos felice e cuntentu,
in bidda sua pius non l'an bidu
e fidi dae tottus preferidu
ca fit in sa campagna bene attentu;
fit già a deghennoannos arrividu
non fit amante ‘e su divertimentu
a sa mama pius at dadu noia
ca sa campagna li fit una gioia.

25.
Solu una die a issu est capitadu
andare a bidda sua cun lestresa
andare a bidda pro fagher ispesa;
paret su die ch'appet istentadu
su babbu biet c'àiat tardadu
senza pensare a nessuna malesa
ca ischiat su sou naturale
e non podiat no pensare male.

26.
Ecco s'istentu c'at fattu Istochinu
c'àiat bidu una signorina,
pro cussu àt trascuradu sa faina
non fit iscopu nò de buttighinu;
però poi si ponet in camminu
si pur'in coro b'àiat s'ispina,
est arrivadu felice e cuntentu
cun cudda signorina in pensamentu.

27.
Si c'àt fichidu cussa idea in testa
e cuminzat a fundu a bi pensare:
«In custas dies bi devo torrare,
in bidda como bi ada una festa,
custa pizzinna est brava e onesta,
la gherzo attentamente faeddare
pro ghi m'àt fattu tanta simpatia
e deo ispero chi siet sa mia»

28.
E tando non bidio pius die
Pro bi torrare a fagher s'ispesa
Mada incantadu sa sua bellesa
Chi sa chi retta mi diet a mie
Deo appena c'arrivo a inie
La faeddo cun tanta gentilesa
Li devo narrare sind’at piaghere
Chi deo la dimando pro muzzere.

29.
Ma deo mi soe bene preparadu
Immodu de mi benner a faeddu
Pro cantu ancora deo so piseddu
Li naro chi so troppu innamoradu
Beni sa die e bi so andadu
E bido a issa intro s'ortigheddu
La saludo cun modu riverente
E issa mi rispondet sorridente.

30.
Daghi m’hat bidu tristu miserinu
In su momentu fio tristu assai
Zertu ca issa non m’hat bidu mai
Attraversende in cussu camminu
«Ite orobona mi narada Istochinu
E proite oe ses seriu gai»
Ma tando l’apo fattu sa lamenta
«So bennidu pro te si ses cuntenta».

31.
«Ma deo sempre tristu fittianu
fia turbadu cun issa cortesu,
chi fio innamoradu m'at cumpresu,
cun veru coro mi toccat sa manu;
su pensamentu meu non fit vanu
però giustu bi so ruttu in mesu,
daghi m'at bidu chi fio cuntentu
de m'amare m'at fattu giuramentu»

32.
O cara Giuannanghela istimada
Ti cherzo unu dovere ispiegare
Ti prego tranquilla deve restare
Pro niente non reste disturbada
Ca in gherra s'Italia est intrada
Deo so zertu chi m’ana a giamare
Si apo sorte chi torre da inie
Sa vida mia est prumissa a tie.

33.
So cuntentu chi appo tentu brama
E chi semus cuntentos ambos duos
Pro como faghimus sos cuncruos
De s'amore s'ardente fiama
Oe matessi deo mando a mama
A faeddare sos magiores tuos
Isperamus chi siene cuntentos
De arrivire a sos nostros intentos.

34.
E prestu mando a mama a s'imbasciada
Su seru e totu appei sa notizia
Cando sa gosa fit tota segura
In su propriu puntu es capitadu
Si presentat un'atteru amoradu
E s'innozente amada creatura
Issa at cumpresu e s'argumentu segada
E pronta sa paraula li negada.

35.
Poi de unu mese ch’est passadu
Cominza de s'amore s'isventura
Cando sa gosa fit tota segura
In su propriu puntu est capitadu
Si presentat un'atteru amoradu
E s'innozente amada creatura
Issa a cumpresu e s'argomentu segada
E pronta sa paraula li negada.

36.
Impresse s’at leadu su caminu
E lassat solu cuddu prepotente
Istocchinu sempre sabiu e prudente
Sighi sempre su sou caminu
Cada agatadu custu beduinu
A Samuele non nara niente
Timinde de suzedere carchi dannu
E pro sa die at tappadu s'ingannu.

37.
Poi de pagu tempus la tentada
Cand'est andada torra a s'ortigheddu
Obbrighendela de li dare su faeddu
Si ti cheres pizzina fortunada
Issa non ses pro nudda ispaventada
Nendeli lassami impaghe giovaneddu
Si tue puru ti bestis de oro
Deo non lasso mai su chi adoro.

38.
Però ti prego bene de pensare
L’at nadu cun peraulas indiscretas
Trattendeli attos de minetas
Pro como ti lasso impaghe andare
Intantu partidi Samuele a sordadare
E tue a isposare non lisetas
Bae pro como ti dao su permissu
Si non cheres a mie mancu a issu.

39.
Issu m’at nadu de istare attentu
Forsi de desse pro m'impaurire
Credende deo forzis de timire
Ma sigundu su sou pensamentu
Prima chi benzet s'istremu momentu
Deo a isse bilu fatto ischire
E daghi totu su fattu lu cumprendede
Si b’at bisonzu issu si difendede.

40.
Rispondede Samuele carmu e prontu
già minde so abbizzadu deo puru
Appo intesu chi s'amugu Arturu
Cheret passare a mie pro tontu
Si b’at de arrangiare carchi contu
Pro parte mia so prontu e seguru
Si carchi cosa ancora ti relatada
E tando si mi ghered già m'agatada.

41.
Appo intesu chi han fattu sa lega
Chi sunu contr’a mie unu fiottu
Ma deo non bi timo gai e tottu
Si cherzo Arturu prestu si piega
Ca si giogamus a sa musca zega
In pagu tempus fini s'abulottu
E si si gherer coiuadu nou
Si a coraggiu fachiumus su prou.

42.
E meno male es bennidu s'avisu
De partire a sordadu totas duos
E pro como si faghene concruos
E toccada a partire prezisu
Ma Samuele aiada dezisu
De li pagare sos dezisos suos
«Chissà chi b'arrivimus a sa basa
E si non pagat oe pagat crasa».

43.
E como benit s'ora 'e sa partenzia
e Samuele partit a Casteddu
cun milli pensamentos in cherveddu
lassende sa famiglia in dolenzia;
a Giuannanghela sa sua esistenzia
chi pro amentu li lassat s'aneddu
nendeli: «Faghe coraggiu e non timas
già c'as giuradu c'a mie istimas».

44.
«Dae Casteddu partimus a Messina
Fio copertu de malinconia
Pensende a sa cara gioia mia
Cantu de desse trista poverina
Prego a Deus e a sa mama divina
De li dare sa paghe e s'allegria
Deus bi siede e nostra Signora
De mi torrare sanu a sa dimora».

45.
Appena c’at rezidu sa littera
Ca rispostu cu tanta cuntentesa
Miro bene sa sua gentilesa
Cun bonu modu e cun bona manera
Fit cuntenta che una primavera
E prestu li rispondo cun lestresa
Ti prego sempre alegra de istare
Chi forzis benzo prestu a t’agatare.

46.
Fio inie ses meses residente
Non fìt tantu su gosu ne patire
E fio cuminzende a bi godire
Si puru pro s'amore paziente
Ecco unu sero improvvisamente
Beni s'ordine totus de partire
Impresse tando una littera iscrio
E sa fotografia che l'imbio.

47.
Poi c’hapo fìnidu de iscriere
In cuss'ora c’aio necessaria
Pared sa sorte chi sie contraria
No ischia pianghere ne riere
Isto senza chenare e senza biere
Solu fattende casteddos in aria
Serro sa littera, ma tottu cunfusu
Nende a issa non rispondas piusu.

48.
Ecco su notte in viaggiu Istochinu
Chi sie sorte cuntraria non creo
Ma pro como mattana non mi leo
Pro cantu so luntanu so vicinu
Appena c’arrevimus a destinu
A s'istimada già iscrio deo
Tue pensa de istare tranquilla
Sempre cuntenta sies ispipilla.

49.
Mi si ponede unu mal'umore
Su coro meu fit totu in disaggiu
Su sero chi fimus in viaggiu
Mi paria pius feu su vapore
Sempre pensende a s'istimadu amore
Fio perdende in totu su coraggiu
Mirende puru sos cumpanzos mios
Chi fin pius mortos chi non bios.

50.
Tota sa notte senza riposare
Pensende sempre a su felice gosu
Comente mai leare reposu
Non mi daia coro a mi corcare
Solu preghende prestu de arrivare
A fora de su mare burrascosu
Su die in fattu a tardu arrivamus
A su portu de Tripoli isbarcamus.

51.
Tres dies de reposu nos an dadu
E prontu iscrio a sa chi tenzo istima
Comente cambiadu apo crima
A mie callentura mi at dadu
Inie appo torra desizzadu
De mi torrare inue fia prima
Pro non restare deo in cussa terra
Mi so bramadu menzus in sa gherra.

52.
Arturu Lai puru fit partidu
A su fronte a inie best restadu
Però a sos collegas aia nadu
De fagher su caiat istabilidu
Se seret Istocchinu recuidu
Cun Giuannanghela non siede isposadu
Ca aiana giuradu tottu in taula
E deviana mantenere sa paraula.

53.
Unu tiu carraie de Istochinu
Chi de numene est giamadu Bissente
Omine giustu sabiu e prudente
A custa lega istaiada vicinu
E l'imponia su bonu caminu
Preghende a cuddos de lu ponner mente
De istare dognunu in bon'umore
E gai non b’ada odiu né rancore.

54.
Calcunu de sa lega c’at cumpresu
Dae sa lega seste allontanadu
Si torrada Istocchinu dae sordadu
Dae sa lega menzus istare attesu
Giaghi mai a neunu ada offesu
Non bada iscopu d’essere insultadu
Ca est malu a chircare pilu in sou
Feted ognunu su dovere sou.

55.
Torramus a Istocchinu poverittu
Ponimus a parte sa mala unione.
A Istocchinu postu ana in presone
Sende chi non fi grave su delittu
Ca istaia male in cussu situ
Però non fi pro mala intenzione
Pro essere in serviziu rifiutadu
De presone un'annu lana dadu.

56.
Però non fi pro mala cussenzia
E ne mancu pro faula necessaria
Tota sa curpa fi de sa malaria
Sa chi at postu a issu in penetenzia
Pro su rifiutu de ubbidienzia
L’est bessida sa causa contraria
E l’ana postu suta de giudiziu
Non fi pro male istintu né pro viziu

57.
Cando s’est bidu gai a malu istadu
Chi forza de camminare non teniada
Piusu a serviziu bandaiada
E pro cussu chi l’aiana arrestadu
Su tribunale chi l'à giudicadu
Chi forzis de assolvere crediada
Ma sa legge e su tempu fit severa
E lana dadu un'annu de galera.

58.
«Cand’appo inteso sa mia cundanna
Chi m’ana dadu pro disubidire
Mi ponzo solu a discutire
Pensende custa pena est troppu manna
It’ada a narrer sa mia Giuanna
So ubbrigadu a li faghere ischire
Pro li narrere sa gurpa no est mia
Ca fit s'effettu de sa maladia».

59.
Deo creo chi m’ada a perdonare
Daghi sa veridade a issa trato
Si patit issa, deo puru pato
Poded puru sa sorte cambiare
Pro niente mi devo disperare
Già chi como s’in castigu m’agato
Prego sa divina provvidenzia
De mi dare salude e resistenzia.

60.
Poi degheotto dies cundennadu
Mi trasferini a su continente
Ma deo totu carmu e paziente
Custu viaggiu puru apo proadu
A Gaeta m’ana destinadu
Non fio solu inie penitente
Pensende forsi in sa patria mia
M’ada passare custa maladia.

61.
Inie non fi tantu su turmentu
Si puru carchi cosa apo patidu
Apena chi sa pena apo finidu
Mi torrana a su meu reggimentu
E dae tando felice e cuntentu
A da chi a Palermo so arrividu
Ma pro s’effettu de sa maladia
Mi c’ana postu in s'infermeria.

62.
Incue b'istaio geniale
Pro chi faghio caminende motu
Però non mi sentio bene in totu
Non fio che in prima naturale
Mi passana sa visita collegiale
E meno male m’ana riconnotu
Sincrasa deo già fia in partenzia
Cun battor meses de cavalessenzia.

63.
Cando apo intesu chi at nadu gai
Mi ch’essidi unu suspiru dae coro
Non bramaia né prata né oro
Pro chi sa libertade est bella assai
Chi mancu deo credia mai
De bider torra sa chi tantu adoro
Nessi non bada peruna richesa
De pagare sa mia cuntentesa.

64.
Appena in Casteddu apo isbarcadu
Su coro meu fit totu in fiamma
Cuntentu c’apo tentu cussa brama
chi so a terra sarda già torradu
Impresse a sa posta soe andadu
E fatto a issa unu telegramma
So torrende a su logu meu amenu
Ispettami istasero cun su trenu.

65.
Cando rezi su caru telegramma
De Samuele samadu Istochinu
Cuntenta lagrimende de continu
Ringraziende a Deus de sa brama
Bessi currinde a domo de mama
Nende chi Samuele este in caminu
Totu cuntentos pianghene in cumone
E prontos fini in s'istazione.

66.
Ma Istochinu fit tota sa die
In su trenu affaciadu a s’isportellu
Non daiada attentu a su burdellu
De canta zente b’aiada inie
Solu solu cuntentu e rie rie
Su logu feu li pariat bellu
E arrivadu a orariu prezisu
E nende como so in paradisu.

67.
Podides ischire ite cuntentesa
Ca proada Istochinu in cussu istante
Dae lontanu at bidu s'amante
E falada dae trenu in lestresa
Giuannanghela in brazos ses resa
Issu carmu cun animu bastante
Leada a manu su sou tesoro
E a sa brazzette fina a domo issoro.

68.
Poi de pagas dies arrivadu
L’ana isveladu a issu unu segretu
L'ana nadu c’aiana suspettu
A su babbu sas crabas l’an furadu
Ma Samuele subitu at pensadu
A chie fi c’an fattu su dispettu
Sas crabas andan e torrana pro usu
Ma chie mori non torra piusu.

69.
Custa risposta at dadu Istochinu
Pro como tantu dolu non mi leo
Però s’appo fortuna chi torre deo
Su dovere faghimus a puntinu
Li fatto bider a cussu beduinu
Pro lu pagare pagu soddu impreo
E si como attentu custu azzardu
Si torro deo già pago a sardu.

70.
Sos battor meses passana, cuntentos
Sunu a sos fideles amores,
Però bi fini in mesu sos rancores
Istochinu cun milli pensamentos
Cheriada arrivare a sos intentos
De cuntentare sos disturbadores
Ma non fidi de salude impositura
C’ada bisonzu de una bona cura.

71.
Deghe dies prima de finire
Li torrad cudda febbre malaitta
S'innamorada isconsolada e fritta
Faghiada de tottu all'assistire
Chi mancu a fora podia bessire
Che creatura attacada a sa titta
Fi pienu de tantu cuntentesa
Ma fi troppu sa sua debilesa

72.
Ma poi sa licenza fit finida
No ischia comente la pensare
Faghiana de tottu a lu curare
Ma sa febbre fì sempre istabilida
Sa sua amada gentile dechida
Pregaiada a issu a rientrare
Ma Samuele fì male ridotto
Comente poto andare si non poto.

73.
Tando dae su sou reggimentu
Ana avvisadu sos carabineris
sas ispias tottu volenteris
Si fint postos tottu in movimentu
Prima Istochinu curria che bentu
Como sos pese non sun pius lezeris
Pro issu est finida sa cucagna
Pro si sanare bessit a campagna.

74.
Appena Istocchinu ada ischidu
Chi fid dae sa giustizia chircadu
Dae su letu già sind’est pesadu
E fora de sa idda che bessidu
Benidi dae sa legge pessighidu
E currende un'anca sa bogadu
E cussa ruta pro issu fi fea
Lu giughene a caserma in sa cadrea.

75.
Cussu dannu la dadu pius dolore
Pro niente podiat camminare
Giamana unu dottore a lu curare
Pro issu fidi unu disonore
Però pensende a su sou amore
At devidu Istochinu lagrimare
Ma como chi m’acato in custu assediu
A mi sarvare non b’at pius rimediu.

76.
Tottu copertu de malinconia
fidi Istochmu suspirende a reu
e finidu preme ogni retreu
tue prega pro me sa rosa mia
De mi poder sarvare prega a Deus
A tie de ti bidere atera bia
E de torrare sanu che imprima
Poi sighire amore ei s'istima.

77.
Si fidi andada bene custa proa
De istare pagas dies in su monte
Ma pro me est finidu ogni orizzonte
Ma custa orta bi lasso sa coa
Mi giughene tradottu a Terranoa
Accumpagnadu mi giughene a su fronte
M’aggregana a sa Brigata Tataresa
E cussa fi sa mia cuntentesa.

78.
Però prima mi ponen in presone
nendemi chi benio giudicadu
pro sa causa c'aio disertadu:
«In bidda tua as fattu su buffone»;
tando li fatto sa mia rejone
comente fit su fattu capitadu,
mi narana chi fidi tottu ingannos
e mi dana sa minima, chimb'annos.

79.
A s'intrada tremadu mi fit su coro
pro sa condanna chi mi fit bessida;
«Ite mala fortuna c'appo in vida»
pensende a s'amabile tesoro:
«dogn'unu ad'a torrare a domo issoro
si prestu benit sa gherra finida,
e deo sempre in mesu a sos affannos
est dolorosu a passare chimb'annos».

80.
Ma inoghe semus medas sos afflitos
a riposare in custa trista branda;
it'at a narrer s'inemiga banda
chi deo so pienu de delittos
ma deo cherzo fagher sa dimanda
de mi ponner in mesu a sos arditos,
si cussa grazia suzzediti a mie
non mi nde importat si morzo inie.

81.
Poi da' chimbe dies imbiada
custa dimanda fatta a manu mia
chi deo forzis mancu bi credia
sa dimanda mi benidi accordada;
restat una proa preparada
appena so intradu in cumpagnia
ma deo tottu placidu e soave
appo fattu sa prova in su Piave.

82.
Però devo su giustu raccontare
de custa proa tottu sos nervìos
mi sun torradas sas forzas e brios;
sas ancas fini prontas a brincare
e m'ana postu a isseperare
o chimbe o ses de sos cumpanzos mios;
bi vit sa barca già preparada
e faghimus a su Piave s'arrivada.

83.
De bombas e pugnale fio armadu
partimus cun sa barca de abbrigu,
già m'ana sarvadu su castigu
de fagher su dovere appo giuradu;
in mesu riu m'ana bombardadu
est passadu un'apparecchiu inimigu
mi sò lampadu a bagnu senza dolu
pro fortuna mi so sarvadu solu.

84.
Già chi appo sarvadu sa vida
sigo andare a velas ispartas,
mi so cuadu in cussas trempas artas
e poi dò a proa dezidida:
bocco sa sentinella chi fit dormida
e poi battor chi fin gioghende a cartas,
pro narrer c'appo fattu proa bella
che leo sa bandera e sa tabella.

85.
Poi chi appo custu cumbinadu
torro cuntentu cun tottu su coro,
cunsigno sa bandera in manu insoro
e sos oggettos c'appo ricattadu
e poi a mie m'ana decoradu
pro su valore 'e medaglia d'oro
però pro gurpa de s'appuntamentu
m'an decoradu 'e medaglia d'argentu.

86.
Ecco a mie tottu in bon'umore
c'appo lassadu cuddu logu iscuru,
ispero como a tempus futuru
gherrende de mi fagher pius onore;
una medaglia tenzo de valore
bindighi dies de licenza puru,
pare' sa mala sorte cambiada
e fatto a domo un'improvvisada.

87.
Arrivo tranquillu a domo mia
Su pius de sa idda fin cuntentos
Solu cuddos de malos pensamentos
Fin pienos de mala gelosia
A sa caserma fattu ana s'ispia
Si fio a postu de sos documentos
Nende non sia sa licenza falza
Sa mala zente de pessima rassa..

88.
Sa zente mala malaitas siana
Cussos in logu non cherene ammissos
Chi deo non tenia sos permissos
Ca deo ischio totu no ischiana
Intantu totu a mie naraiana
Totu sos passos chi poniana issos
De totu sighia a masticare
Ispero prestu de mi la pagare.

89.
Su mille noighentos deghennoe
meno male mi mandan in congedo,
a su guvernu sas armas li zedo
m'ana dadu su meritu de eroe,
custu faghed a mie bonu proe
como grazias a Deus li pedo,
ringrazio su Babbu soveranu
chi so torradu tranquillu e sanu.

90.
Appena mi so bidu in borghesia
mi so postu cun coro a tribagliare
pensende cantu prestu a isposare,
su chi naro no este una mania;
mi so postu cun tottu s'energia
onestamente lu potto giurare,
poi chi fio bell'e preparadu
sa mala cricca mi at iscolladu.

91.
A unu zertu Anghelu Istochinu
pagas erveghes l'aian furadu
e custu furtu a mie an imputtadu:
unu de sa cricca malandrinu
nende chi fio deo s'assassinu
custu in caserma at rellattadu;
pro si leare su puntu seguru
impuntan a mie e a Santinu 'Emuru.

92.
Custu Demuru fidi a distante,
issu fidi lontanu dae inie
e poi un'atteru e no isco chie
l'imputana su propriu birbante;
deo innocente vicinu a s'amante
in dunu istante mi bido arrestadu
faghinde a Lanusei sa tuccada
pensende: «Est cosa cumbinada».

93.
Sende in camminu cominzo a pensare
ite det'esser custa brutta iscena
nende chi forzis fidi cudda pena
chi m'ana dadu sende militare,
e deo penso tando de iscapare
ma giughio in manos sas cadenas
a cando fio vicinu a sa presone
leo su olu comente puzzone.

94.
Mi so fuidu cun ferros e tottu
timinde de presone su castigu
poi in campagna agato un'amigu,
da ghi m'at bidu issu m'at connottu,
pro mi isorver s'est postu in mottu
s'est postu volenteri senza obbligu,
e pro me est bistadu unu cunfortu
in d'unu istante mi so bidu isortu.

95.
Custu amigu tremante poverittu
l'appo lassadu unu bigliettinu
intantu chi sa idda fit vicinu
li naro: «Giughe a domo custu iscrittu
già t'appo a dare su tou merittu
e si mi sarvo t'istimo continu»;
mi àt fattu issu custu piaghere
c'at cumpresu chi fit unu dovere.

96.
Partit s'amigu commossu e gentile
pro mi salvare in custa occasione:
«Fagheli ischire tota sa rejone
su tranellu c'at fattu carchi vile,
narali chi mi battan su fusile
e unu pagu de munizione,
sos cannochiales chi sun appicados
sos chi appo in sa gherra acquistados».

97.
E dae inie so isparidu
Pro mi chircare su puntu seguru
Sende chi fio disarmadu puru
E poi c’apo unu amigu bidu
Mi narad custu dae ue ses bessidu
Fi su latitante s'amigu Demuru
Dae lontanu issu m’at connotu
E m’at nadu chi aia bidu tottu.

98.
Demuru tando m’ada incoraggiadu
Che frade istringhendemi sa manu
Maia bidu a parte de manzanu
Cu sos carabineris manetadu
Ite dialu tue as cumbinadu
Custu latitante amigu m’at nadu
Rispondo non ti poto dare indizzios
Però penso chi siana cuddos tizios.

99.
E si sunu issos disumanos
Chi cherene a sa paghe ponner gherra
Nendemi pigamus a sa serra
E frundeche cussos ferros c’asa in manos
Si custos si istaina lontanos
Invece de leare mala sperra
E prega de non tenner pius dannos
A bider cussos ferros a sos chent'annos.

100.
Fio andende a dare sos augurio
A Giuannanghela su onomasticu sou
Bides ch’es cambiadu s'annu nou
Clu m’ana afferradu sos lussurios
Peròo si sun'issos sos marturios
Sa peta insoro si faghede a brou
Si gai supra a mie si disvagana
Ista siguru chi già mi la pagana

101.
Pro como non ti fetes coro duru
Finzas chi ses bene suddistattu
Cando ses persuasu de su fattu
Sin casu già ti agiudo deo puro
E senza ischire Giuanne Demuru
Chi ti comprice pro su propriu reatu
Cando Demuru su fattu at cumpresu
A Samuele su contu li at resu.

102.
Su die infattu unu frade meu
Mi a battidu sa munizione
Solu solu est bennidu in persone
Senza fagher perunu modu feu
Solu m’at nadu pruite fio reu
Li rispondo no isco sa reione
Ma deo penso a tie tambene
Ch’ana a essere sos chi mi cheren bene.

103.
Intantu sigo a istare in sos affannos
bandidende cun tantu pensamentu,
ispettende de benner su momentu
e senza causare mai dannos;
poi a sa fine passan duos annos
e m'ana fattu su dibattimentu
e ana fattu sas cosas occultas
cundennende a mie e zertu Murtas.

104.
Dogni tantu sa mia fidanzada
issa beniad'a mi visitare
in cumpagnia de sos famigliares,
già chi fidi issa puru isfortunada
si fidi totalmente rassegnada,
pensaiad'a mie a confortare
nende chi Deus già fit babbu bonu,
chi su malu passadu siet bonu.

105.
Cand’ada intesu chi l’an cundennadu
L’at nadu a su frade bae prontu
Cherzo ischire cal’es custu contu
Andas cantu prestu a s'avvocadu
Pro cale culpa est chi man'imputadu
De custu fattu faghinde contu
Li naras chi sunu tantos sos suspettos
Però es totu gurpa ‘e sos soggettos.

106.
Da chi l’ana su fattu raccontadu
De Samuele sa mala preneta
Bazi a chircare una domo segreta
Ca cherzo faeddare a s'avvocadu
Poi chi ido su casu proadu
Deo già pago a sardu a chie ispetta
E cando custus benini pagados
Tando bidimus chie sunt sos ladros.

107.
Su frade ubbidiente este andadu
A chircare sa domo riservada
Daghi sa cosa fit bene tracciada
Istochinu fit bene preparadu
Cun s'avvocadu si este incontradu
E l’at dadu sa causa provada
Si sunu assigurados bene fissos
Ormai so seguru chi sun issos.

108.
E una die a tarda serentina
torrat Istochinu a domo 'e s'avvocadu,
fit pioende e bene imboligadu
de grigio verde una mantellina;
s'avvocadu fit sezidu in coghina,
intendet su zoccu ed est andadu
ca su zoccu l'est parfidu ribelle
ma poi at bidu chi fit Samuele.

109.
L'at rezidu cun tantu piaghere
s'avvocadu cun animu gentile;
«Si ses infustu aiò a su foghile»,
ma Istochinu che mai nudda esseret;
poi l'at presentadu a sa muzere
nende chi fidi su sou fradile,
sa muzere chi non l'at bidu mai
de parte sua fit cuntenta assai.

110.
Cando fin un'istante rejonende
Istochinu fit bene ristoradu
cun carchi tazza ch'aiat buffadu,
chi fit ora 'e sind'andare fit pensende
ecco ch'intendet sa gianna bussende,
a aperrere est andadu s'avvocadu
e tranquillu aperit volenteri,
e chi fini? Sos carabineris!

111.
Istochinu si nde pesat reu,
non si est pro niente ispaventadu
ma s'avvocadu subitu at pensadu
senza mustrare unu modu feu:
«Bos presento cust'est fradile meu
Giuanne Pistis», a custos l'at nadu;
li torrana s'insoro cumprimentos
fin tottu tranquillos e cuntentos.

112.
E s'avvocadu bogad a buffare
de binu bonu binu ozastrinu,
poi si torrat a sezzer vicinu
a su fradile pro non s'ispaventare;
bogat cussu sonette pro sonare
a s'avvocadu li narad Istochinu:
«Intantu est mala custa serentina
ca faghimus unu ballu a s'ozastrina».

113.
Rispondet s'avvocadu sorridente:
«E puru cherzo fagher una sonada
in tantu chi est mala sa serada,
oe a fradile cherzo ponner mente»;
andat sa muzere prontamente
leat sa fisarmonica arribada
gai s'allegrat puru sa segnora:
«E passamus istasera una mes'ora».

114.
Pro duas oras si suni ispassados
argumentende e buffende bonu binu,
gai cuntentu già fidi Istochinu
chi pro su malu non fin bintrados,
in paghe santa si che sun andados
saludende s'avvocadu e Istochinu
nende: «Grazie de sa cumpagnia
sun paesanos de muzere mia».

115.
At nadu s'avvocadu «appo timidu,
A Samuele in cussu momentu
E cree ca su malu pensamentu
In cussu istante mi so atordidu
Deo pro parte tua appo timidu
Pro ti sarvare fatto appo s'inventu
Sa iscusa giusta fatta cun impreu
Nende chi fisti unu fradile meu».

116.
«Deo puru podia dubbitare
In su momentu de sa nostalgia
Apo pensadu forsi carchi ispia
Maia bidu a inoghe intrare
E devo a vostè ringraziare
Cun veru coro dae parte mia
C’ape salude e sorte tota vida
Sia sempre pro me bona guida».

117.
«Ispero chi bi sie carchi santu
De mi insinzare su bonu caminu
E de pagare carchi malandrinu
Chi sie cantu prestu in campusantu
Pro istanotte lu ringrazio tantu
Deo mindando a su meu destinu.
Arrivederci li tocco sa manu
De l’agatare sempre allegru e sanu».

118.
Poi de tantas dies de totu custu
In dunu logu giamadu sa prima
Pro combinazione totu in d'una
Mi creio de sambene infustu
Ma poi in parte mi fidi unu gustu
Sie malora o puru fortuna
Fio appoggiadu in d'unu pinnettu
Senza pensare a perunu suspettu.

119.
Su sero bido passende a ora tarda
A su pinnettu duos individuos
Ma fin carabineris travestidos
Propriu a moda nostra vera sarda
Naro tra me, custa es zente licarda
A cale iscopu a innoghe sun bennidos
Su mere los a giuttos a sos cuncruos
Fini carabineris ambos duos.

120.
Su mere fi de pagos cumprimentos
Bidinde chi cheriana istentare
A sigundu s’issoro faeddare
Pariana de malos pensamentos
Dimandada si giughiana documentos
Si azis contu istanotte de istentare
Si bogana sas tesseras volenteris
E già fini issos sos carabineris.

121.
Rispondende su pius miserinu
Cun peraulas sarda istravaladas
Dae Nuoro baccas sun mancadas
Chi innoghe tantas dies sun vicinu
Deo las bido solas de continu
E creo chi sian baccas furadas
Lassade chi appena faghe die
Deo bos zutto finas a inie.

122.
Unu carabineri fi de Ilbono
Dae Istochinu fi meda connotu
Cuddu laiada perdiu e notu
E su notte connottu non la nono
A custu puru como lu buffono
Ca deo parto istanotte e tottu
Chito mi so partidu a puntu fissu
Si cheren bacas si las chirchen issu.

123.
Custu Piroddi su carabineri
Su manzanu chirchende su teraccu
Nara su mere chi fi sempre istraccu
Non lazis bidu chi fidi furisteri
E devet esser de conca lizzeri
L’apo azzettadu ca paria maccu
Faeddaiada a su logudoresu
M’aia nadu chi fidi moresu.

124.
Appo fattu sa proa a mi sarvare
dae custu terribile guai
chi deo forsi non creio mai
Piroddi a mie a no m'assimizzare;
ma deo mi devio isbarbiare
e faladu che so a Lotzorai:
chissà chi fatto bona sa tuccada
ca in cue caserma non bi nd'ada.

125.
A s'Intrada 'e sa idda unu piseddu
appo agattadu gioghende in sa via,
a mi insinzare una barberia
e l'appo nadu: «A benis piseddu
già t'appo a dare carchi soddigheddu»;
e benit e m'at fattu cumpagnia,
ma prima de arrivare a inie
duos individuos fini fattu a mie.

126.
So issidu dae su barberi
e so andadu a faghere ispesa
senza pensare a nessuna malesa
e senza bidere unu carabineri,
poi mi so avviadu volonteri
a mi leare s'arma ue fit resa
ma cuddos duos si fin impostados,
in s'istrada de Talana fin cuados.

127.
Unu de custos giai fit armadu
cun dunu fusile a duas cannas,
deo senza pensare a penas mannas
andende a ue fio destinadu,
bidinde poi a mie bene armadu
tra issos unu a nadu: «Non ti ingannas»,
e fit cussa pro issos sa frastima,
a pagos passos m'an dadu su frima.

128.
Custu armadu mi narat: «Torra insegus,
attentu chi non movas unu pe'»;
rispondo: «Ite cheres dae me,
forsi t'appo furadu carchi pegus?».
«Niente, tue depes bennes cun megus»;
contra a mie pariat un re,
benidi a m'afferrare e deo mi trocco,
mi ogo sa pistola e già lu bocco.

129.
E naro a su cumpanzu a si nd'andare
ca l'appo bidu tremante s'iscuru:
«Si nono fato falare a tie puru,
non cherzo una cartuccia consumare,
a gai imparades a firmare
cando de su fattu non ses seguru;
e custu l'appo mortu e non lu nego»;
li leo su fusile e bi lu sego.

130.
M’avvio torra a su destinu meu
Privu de isperanzia e de cunfortu
Però pensende su chi appo mortu
De custa prima vittima so reu
Deo penso chi mi perdona Deu
S’appo bocchidu custu ramu tortu
E sigo sempre gai e mai mi rendo
E cando bat bisonzu mi diffendo.

131.
Sos chi faghene errore pro malizia
Non meritana chi siene perdonadas
Ses beru chi bi sunu sos pecados
A bocchire non est una delizia
E toccada a rispettare sa giustizia
Ca sunu issos puru cumandados
Ma chie pensada a mie de m'offendere
O rendo deo, o issu, deve rendere.

132.
A bocchire no este unu vantaggiu
Si non bada unu puntu necessivu
Sos chi de sa libertade m’ana privu
Si poto zertu li fatto unu omaggiu
Pro issos già lu tenzo su coraggiu
De los bocchire b’este su motivu
Poi de atera zente non m'apreto
A chie mi rispettada lu rispetto.

133.
Deo non poto perdonare a chie
Sos chi mi sunu dende tantu insurtu
Dogni pagu cumbinada unu furtu
E dogni furtu incausana a mie
Ma deo penso chi beni sa die
De pagare sos chi sunu in urtu
Si como subra mia si disvagana
Ma si so biu e sanu mi la pagana.

134.
Pro issos zertu paura no tenzo
Cussa zente de pessima zenia
Deo mi bramo sa salude ebbia
Cantu fora in campagna tratenzo
A bidda cando cherzo ando e benzo
Pro cunfortare s'amorada mia
Ca deo cussa zente mai timo
Su pensamentu l’appo a chie istimo.

135.
De Samuele unu ziu carrale
Chi si narada Istochinu Bissente
Nende a su nepode pone niente
Mira si nono tue andas male
Ca m’at promissu unu ufficiale
De sos carabineris est tenente
E m’at nadu chi totu sas accusas
Pro parte tua sunu totu isclusas.

136.
E mi hat nadu si tue ses cuntentu
Tia cherrer cun tegus cunferire
Tue pensa però de ubbidire
De cumprende su bonu sentimentu
Tue crasa manzanu ista attentu
Beni cun megus e non deves timire
Chi deo ti lu bato a sa presenzia
E tue iscurta sa sua cunferenzia.

137.
Sa die infattu a sora decisa
Istochinu a s'ora già vi prontu
Ca fidi intelligente e non fi tontu
Chi non timia mancu sa divisa
Ecco su ziu a s'ora prezisa
E a s'ufficiale li faghed su contu
Da chi lada ascurtadu a sensu fissu
De si costituire l’at promissu.

138.
Però prima l’at fattu sa reione
De unu frade chi m’ana arrestadu
Pro su portu de s'arma addietradu
Cherzo chi sie fora de presone
De accordu si ponede in cumone
De desse cantu prestu liberadu
Fit cundennadu a bindighi die
Fini sa pena e lu tenene inie.

139.
E cuminza sa cosa a s'imbrutare
Dagni su fattu Istochinu ada intesu
Sende pro parte sua fi già resu
Invece tocca de m'alluntanare
Bide su frade sou confinare
Ei sa sorre puru fidi in mesu
E poi infattu sa mama e su babbu
E di si rendere at fattu acabbu.

140.
E cuminzat su ballu a s'imbruttare,
Istochinu intendet tottu custu:
si fina oe fattu appo su giustu
como toccada a mie a mi isbrigare,
s'appo fortuna de non m'arrestare
a chie toccat li pago su giustu,
deo appo a passare vida brutta
però siscuru a chie mi benit sutta.

141.
Sa prima orta chi m’ana feridu
Fio in nostru monte comunale
Pro no lassare traccia né signale
Su samben meu m’apo custodidu
Chi fidi carchi ispia appo induidu
E chie vidi su merlo causale
Suspettadu dae me su sero e totu
Custu faghia parte e su cumprotu.

142.
Mando avvisare sa fidele amore
De sa mia disgrazia isventura
Chi pro me non fi tanta sa paura
Si puru mi sentio su dolore
Benit issa e mi batti su dottore
Inue deo appesi prima cura
Poi tres meses de sa cura mia
Già via sanu che imprima via.

143.
M'avvio torra a subra de su monte
Ue podia su logu avistare
Sempre sighende a istudiare
Mirende dogni punta s'orizzonte
Toccada a mie a parare fronte
Cantu tenzo fortuna de girare
Ormai chi appo fattu gallu
Cherzo bider sa fine de su ballu.

144.
S'appo fortuna de bider s'accabbu,
si m'aggiuat sa sorte a cussa brama
pro como no azzendo sa fiamma,
non mi fatto de unu coro arabbu.
De Giuannanghela est mortu su babbu
e poi in breve est morta sa mama,
pro issa fini mannos sos castigos
ca non teniat parentes ne amigos.

145.
Su babbu chentu erveghes at lassadu
ma issa non fit bona a las tentare,
in manu anzena non las podiat lassare
e segundu su sou risurtadu,
e tando sa pizzinna ite at pensadu,
at pensadu tando de las bender:
«Già ghi m'agatto in custa isventura
deo las bendo, e soe pius segura».

146.
«Intantu sa salude m'est manchende
paret grave sa mia maladia,
est finida pro me ogni allegria
ca pius so pattinde e non godende,
so chimbe o ses annos pianghende
menzus ch'in custu mundu non che sia,
naro a Istochinu si mi dat permissu
si est cuntentu mi resto cun issu».

147.
Istochinu intendet su lamentu
non faghende a s'idea su remproveru,
impresse l'at chircadu su recoveru
subra su monte de su Gennargentu
nende: «Pro parte mia so cuntentu
già ghi su destinu meu est poveru»,
ca issa fit corpida 'e tibici
a bona gana li narat chi si.

148.
Cantas penas at passadu gioia mia
miraculu chi ancora est in pe,
ma so cuntentu si morzo pro te
su patire no est una mania,
si tue as tentu custa maladia
so zertu chi l'as tenta pro me
però ti naro pro cantu si franghene
su c'ana fattu lis fatto pianghere.

149.
Issa mi ha rispostu a bonu mottu
de fagher tantu dannu non cheriat,
solu m'at nadu appena chi moriat
de l’interrare in su monte e tottu;
e deo tando mantenzo su vottu:
su mortu est mortu in cale logu siada;
e poi puru m'at postu sa pena
de non l'ischire anima terrena.

150.
Poi de pagos meses a disfida
M’at dadu cust'anima innocente
Deo l'appo istimada atentamente
Pro me fidi issa s’unica guida
Est morta e l’interro prontamente
In brazzos mios at lassadu sa vida
«Ti giuro morta sese cara nina
Ma devo distruer cussa raighina».

151.
Piango un'istante a disconsolu
Poi chi appo a issa collocada
M'avvio che un'anima dannada
Sartende in sos montes che crabolu
Como nessi non tenzo su orriolu
De dare atentu a sa tantu istimada
De cussa razza de sos traitores
Devo distruer mannos e minorès.

152.
Non creo chi su contu sie vanu
Ispero chi d'ognora sie bona
Poto sarvare s'anima padrona
Non cherzo essere totu disumanu
Però intantu non resto lontanu
Attentamente sorveglio sa zona
Deo non timo e a logu non fuo
Finzas chi s’urtimu non distruo.

153.
Ue tenio sa munizione
Cun d’unu amigu Antoni Ferrai
Pensaio de mi istimare assai
Comente mustraiat sa reione
Però chi fidi unu mascalzone
In parte mia non creia mai
E mi soe unu pagu adormentadu
Sende dormidu a mie ada isparadu.

154.
S'omine non si pesada a su toccu
Pro cantu sie puru praticadu
Deo appo in s'istante dubbitadu
Pare s'amigu ch’est mesu maloccu
Appena chi intesu appo su zocu
In su momentu mi so ischidadu
Ma su fusile li faghed sa negada
Pro cale iscopu tue la tratada.

155.
Ma deo tottu cantu appo cumpresu
In su momentu appo usadu carma
Li naro «pruite as tiradu s'arma»
Nende chi aia bidu zente attesa
Pro su mamentu fatto appo singresu
Non fi momentu de faghere unu dramma
Però penso d'istare meda a tardu
A custu puru pagadu l'appo a sardu.

156.
E' già de duos mortos so reu
Cominzo deo bene a discurrire
Forzis chi si cheriada inrichire
Cun su inari e su taglione meu
Ma l’este andadu male cussu impreu
E ateros puru bi ana a perire
De leare cussu tantigheddu
Sateru det esser s'amigu Nieddu.

157.
Dinfatti pagu tempus ch’est passadu
Chi l'appo dadu su contu cumpridu
Cussu puru maia favoridu
Su die chi a linna fidi andadu
Già l’isco deo su c’appo passadu
Su die chi m’aiana feridu
Cando Nieddu s’es postu in cuss'arte
M'istampana sa coscia imparte imparte.

158.
Forsi Nieddu si lu pensaiada
Ca aio contr’a issu s’oriolu
Tres meses so istadu in tantu dolu
Pro gurpa sua malaittu siat
Ma pius a campagna non bessiat
Pro ghi timiada a bessire solu
Una die l’agato in mesu a duos
E tando amus fattu sos concruos.

159.
Cheriada acquistare soddigheddos
Da supra mia senza tribagliare
Naro a cuddos duos a sinde andare
Ca aio de ragionare contigheddos
Bocco custu e lu fatto a cantigheddos
E appo fattu sos corvos saziare
Como sos duos in bidda lu narana
E a faghe s'ispia già imparana.

160.
Poi de unu mese e pagas dies
De sa morte de Nieddu Bastianu
Est cumbinadu unu casu istranu
Nende como pius non iscries
E tales chi pius non ispies
E bocco a Ferrai Grazianu
E lasso inie unu bigliettinu
Chie l’at mortu già este Istochinu.

161.
Samuele sa tigre inferocidu
fit pienu de odiu e de fele
ca pro issu su sambene fit mele
li fit su pius pastu favoridu;
e poi a su monte ch'est bessidu
fuit a Roma Barzanu Michele
però ischidu già l'at Istochinu
e issu puru s'est postu in caminu.

162.
Ite at fattu Istochinu bene ischide,
pienu de velenu e non disgustu
at pensadu de ponner fattu a custu
e partidu est bestidu de pride,
in d'ogni logu l'ana dadu fide
lu creian chi fidi pride giustu,
In Roma deghe dies est istadu
però su merlo non l'at agattadu.

163.
Istochinu pienu de furore
nende: «Pro custa orta at fattu fallu
però ancora semus in su ballu»;
non fit tantu su sou malumore
poi chi fidi supra e su vapore
viaggiada cun dunu maresciallu,
umpare s'ana fattu su cumbidu
comente pride propriu compridu.

164.
Poi Istochinu restada a sa sola
però sa pena sua non fi tanta:
«Devo distruer tota sa pianta
de cussa zente tota un'agliola»;
su maresciallu a una biddizola
deviada falare in Abbasanta
e Samuele at fattu sa manera
in viaggiu ada iscrittu una littera.

165.
Faghende a Abbasanta s'arrivada
si sunu saludados cun ardore,
Istochinu l'at nadu pro favore
si li podiat fagher un'imbasciada,
leada sa littera e bi la dada
chi fidi Indirizzada a su rettore
e s'este Istochinu dispedidu
cun su propriu trenu at proseguidu.

166.
Su maresciallu at fattu su dovere
de dare a su parracu s'iscrittu,
issu at fattu su sou derittu
senza ischire mancu chie esseret:
«Si sezada un'istante a piaghere»,
e su parracu passadu at s'invittu
poi su maresciallu si separada
e tando grazie su parracu li narada.

167.
Su parracu subita in cuss'attu
apperit sa littera geniale
in dunu trattu s'est sentidu male
però in parte fidi soddisfattu
Samuele li narat chi fit gratu
de sa preiga sa notte de Nadale
c'at preigadu cun tanta delizia
de Deus e de su malu sa giustizia.

168.
«Su rettore mi devet perdonare
si deo appo leadu custu filu
e a su maresciallu nazzebilu:
deo devo sa legge rispettare
solu deo non poto perdonare
supra de s'inimigu mancu pilu;
rispetto sos chi sunu a mie bonos
ma cun sos malos no uso perdonos».

169.
«Sa sorte m'at a giugher a inue
pro cantu in sa vida appo a durare,
devo solu sa legge rispettare
tantu inoghe e gai in tottue
e pro me reverendo prega tue
chi bi siet rimediu 'e mi sarvare,
prega su Babbu ei s'Ispiritu Santu
ca reverendo ti ringrazio tantu».

170.
Devo leare totu sos navios
Già chi sa mala sorte m'est toccada
Sento chi appo s'anima dannada
Penso chi prestu mi mancan sos brios
Appena so torradu a logos mios
Bi fit totta sa idda ispaventada
Totu custu mi dada pena e tragos
Suffri sa idda pro gurpa de pagos.

171.
E mi torro de nou allontanare
A faghere unu giru a sa foresta
Pro dare paghe a sa zente onesta
Pro bessire sa zente a tribagliare
E sigo in campagna a passizzare
In intro a sa foresta fatto festa
Andei a Santa Barbara pro invitu
E poi a tardu appei su confrittu.

172.
Ma su seru mi l'appo bida brutta
De sa manera chi m’ana attaccadu
Su sero unu cadditu appo lassadu
Pro mi difender dae sa disputa
Però s'idea mi fi resoluta
E pro fortuna già mi so sarvadu
E a pustis de tantu fogarone
M’ada fertu una ischeggia de pallettone.

173.
A isparare no este unu ischerzu
Pro cantu unu sied fortunadu
Su primu tiru si b’enidi isbagliadu
Poi b’est su secundu e b’est su terzu
Su die infattu vicinu a Jerzu
Ateros tres m’aiana attaccadu
Su die puru in cussa faina
Bi lassei sa grigia mantellina.

174.
Parto su die, in parte cuntentu
Nende mi so sarvadu oe puru
Pius innantis a Gattu Demuru
Chi aio cun issu appuntamentu
Riende naro su chi appo tentu
Nende pro oe già so sarvu puru
Appo perdidu totu su c’aia
Ma sie sana sa persone mia.

175.
Como penso de fagher una conquista
Gài chi appo intesu unu nou iniziu
E devo faghere unu sacrifiziu
Chi b’at noa giustizia in vista
In bidda b’est sa milizia fascista
E sun pro me fattende serviziu
Si istimenta mi fatto prezisa
E cando cherzo mi ponzo in divisa.

176.
Istochinu dae sende piseddu
Teniada carchi ispiritu internadu
Ca una sera in Desulo este intradu
E bidu l’ana cun d'unu a faeddu
Sa sera e tottu bidu l’ana in Casteddu
Cun d’unu amigu sou affiancadu
Aminittimus chi siet sanu e doniu
Ma fi protettu dae carchi dimomu

177.
In custa zona sun totus a una boghe
Ca Istochinu sie da gasie
E puru ispantu mi faghene a mie
Sa veridade niunu atroghe
Si como unu lu bidede inoghe
E tando poi lu bidene inie
O giughene dimonios a impignos
O puru giughene ispiritos malignos.

178.
Una die fidi in bidda sua
In d’una domo de unu parente
In d’unu istante improvvisamente
Bidede sa milizia tottu in fua
In su apposentu brincada e si cua
E si bestidi in forma de sergente
Pro issu fi cuss’ora necessaria
E isparada tres corpos in aria.

179.
Ch’essid currende a sa postazione
Cun su muschette in manu faeddende
Nende a cuddos ite sezis pensende
Istade bene attentu attenzione
Cuddos duos chi fini a piantone
Currene lestros a ue fini isparende
A s'ordine de su sergente hana obbididu
E tando Samuele este isparidu.

180.
Chie at tempus no ispete poi
Si ponede a tracolla su muschette
In sa buscia si poned su bonete
Pro oe puru est cumbinadu goi
In d’unu puntu incontrada a Loi
Tranquillu sonende su sonete
«Comente tue invece de ti cuare
A su pubricu ti ponese a sonare».

181.
Ites cussu li narada «ignorante
Pensa de accabbare su burdellu
E puru ti ses postu in logu bellu
A tale de ti bidere ogni passante»
Ma Samuele pensada in s'istante
Chi fi pro issu forsi su tranellu
Ma cuddu hat sighidu a divertire
E custu puru hat fattu isparire.

182.
Su pensamentu sou già fit giustu
Chi fit sa sonada pro malesa
Fit s'accordu fattu cun'intesa
E su sonare non fidi pro gustu
In pagu tempus isparidi puru castu
De circolare at finidu s'impresa
Ca l’at bidu chi fidi ramu tortu
Chie faghed s'ispia chered mortu.

183.
Chie mi chered ponner sa tropea
Dae me deve fagher cussa fine
Si rispetto la legge e Mussoline
Non rispetto su chi hat mala idea
Si deo so passende vida fea
Est sempre curpa de su vile omine
Chie gai si mustrada importunu
Deo perdonu non dò a niunu.

184.
Pro cantu carchi unu sie tontu
Si est dormidu su sonnu l'ischido
E cando poto pius non mi fido
A su ch’est farsu li sardo su contu
E prestu ispero de faghere affrontu
A s'amigu Barzanu si lu bido
Oramai chi mi so postu immotu
A unu a unu che passana tottu.

185.
Ca sun custos sos mios consolos
Orarnai a bochire mest un'arte
Massimamente sa cuntraria parte
An pagu tempus de isparghere sos bolos
Zertu chi timene de andare solos
Ma oe o crasa leana sa parte
L’appo a chircare che pilu in sou
Dognunu pagada su depidu sou.

186.
Sa contraria parte arzanesa
pensende sempre cun s'idea mala
dattu chi ana sa morte in pala,
cun Villagrande faghene s'intesa,
cun battor o chimbe faghene s'impresa
chi Samuele fit sempre a cuss'ala,
nende chi si non bastat su taglione
atteru tantu ponimus a cumone.

187.
E unu zertu fit Giuseppe Loi
su primu de sos tres postu in bolu,
su taglione pro issu fit consolu
e pensat de l'acquistare goi:
«Non b'at bisonzu de nde tennes dolu,
pro Istochinu basto deo solu
ca si cherzo prestu già l'agatto
e deo solu a Istochinu batto».

188.
In foresta 'e Villagrande comunale
b'aiat zente fattende carvone,
Giuseppe Loi e Basuccu in cumone
fin inie pastores uguale;
bi fidi una dispensa 'e cereale
e binu puru pro carchi persone
e bi fini sas cartas pro giocare
e Samuele sighiat a b'andare.

189.
Bidio sa politica a fiancu
chi mi faghiat Loi cun Basuccu,
su sero incontro a Santinu Succu,
unu fidele bandidu cumpanzu,
li naro; «Cras so invitadu a pranzu
però penso chi siet carchi truccu»;
mi risponde Santinu: «Non ti fides,
oe su mundu est malu già lu bides».

190.
«Deo cherzo mantenner sa paraula
e so dispostu d'andare a inie,
s'appuntamentu est pro mesu die
de custu bellu pranzu senza taula,
e poi siet truccu o siet faula
tue Santinu sorveglias a mie,
si est ingannu comente discurres
si b'at bisonzu tue mi succurres».

191.
Pare Santinu chi apet reione
e non b'andare teniat remorsu,
su diciu narat sa petta giughet s'ossu
e no est farsu cussu paragone:
«Comente leo su primu buccone
battoro o chimbe mi si lampan addossu,
a mala gana deo mi so resu
e comente unu cane m'ana presu».

192.
«Pare Santinu chi appet reione
at bidu tottu su chi m'ana fattu»,
partit prontu dae cuddu trattu
pro liberare s'amigu Istochinu,
curret prestu, s'impostat in camminu
nende: «Prestu isorvide su ricattu»;
tres sun fuidos e Loi b'est restadu
ed est cussu chi l'at ismanettadu.

193.
Giuseppe Loi appenas m'at isortu
curro e abbrazzo su cumpanzu meu
chi m'at dadu isperanza e recreu,
si nono pro gurpa mia fio mortu,
e pro Santinu tenzo su cunfortu
e fit pro s'inimigu su ricreu:
«Bae imbonora» naro a s'amigu Loi,
«sos contos nostros faghimus a poi»

194.
Mi narada Santinu in cussu tretu
Como Istochinu persuasu sese
Tue ringraziare non mi dese
Chi a s'ingannu d'ognun’est sugettu
Cando t’abizzas c’asa unu suspettu
Tue si podes leadi sos pese
E tales de non ruere in guai
De zerta zente non ti fides mai.

195.
Angelicu Lai cheria provare
A giughere su bestiamene a susu
Bidet a Istochinu e non bidet piusu
E forzis tinde torras a lu ligare
Però li fidi invanu su pensare
E cussu pensamentu l’ada illusu
Sende inie cun cussu pensamentu
Istochinu presente fit su momentu.

196.
Alt e non sigas a avanzare
Ca a tie como ti fatto unu giogu
Nendeli cussu est su propriu logu
Inue mazis devidu ligare
Como ti devo su contu assardare
Istringhe su grillete e li da fogu
Sa balla in parte in parte l’at passadu
Mancu Gesù Maria non at nadu.

197.
In Villagrande appena hana ischidu
De sa grande disgrazia fatale
Iscramende sa idda generale
Si aggiughe zente a cussu partidu
E Ricu Murtas si est preferidu
Che Loi fortunadu tale e quale
Cun si squadra de Loi Peppinu
S'avviana totus chirchende a Istochinu.

198.
Istochinu su fattu ischi tottu
Non s’at postu in sa mente tantu dolu
Anzi pro issu fidi unu consolu
A issu lu poniana pius in motu
Pro cantu sied mannu su fiottu
Deo già mi diffendo solu solu
Anzis più cuntentu issu pariada
Ca sas duas isquadras non timiada.

199.
Como toccada a Basucu Sarvatore
Chi tantu tempus custu fit cuadu
Vicinu a bidda aiata seminadu
Pro provvista de domo su laore
E cussu puru fidi s'autore
De Istochinu cando l’an ligadu
Sa die fidi andadu a triulare
E sa vida b’at devidu lassare.

200.
Ma Istochinu sempre in cussa zona
Bi abitaia pius frequente
Ma poi l’ana bidu meda zente
Narada, sa campana male sonada
Pensa de agatare s'ora bona
S'avviada dae inie prontamente
Su caminare li fidi unu giogu
E pro s'istante at cambiadu logu.

201.
Tottus sos pensamentos chi fachiada
Li vin tottu in favore sos disignos
Sos inimigos cu tantos impignos
In logu a Istochinu lu sighiana
E tottu intrappare naraiana
Custu giughe dimonios malignos
Mai in niunu logu lu brocana
Tottus lu bidene e mai lu toccana.

202.
Issu fit sempre dae monte in monte
E candu puru in sa pianura
In dogni logu de issu sa vigura
E candu puru sutta carchi ponte
E si carcunu beniada a fronte
Si tremaiada solu de paura
Li lassaia liberu su passaggiu
A l'isparare niunu aia su coraggiu.

203.
Eccone unu de sa parte intesa
Unu zertu giamadu Giuanne Fara
E Istochinu passende li nara
E comente ista sa ghenga arzanesa
E pro te puru est finida s'impresa
Li punta su muschetto e già l'ispara
Istochinu a neunu non provocada
E poi nende suta a chie toccada.

204.
Sa die puru la passada zega
Cun su moschette sou sempre in manu
E preghende su Deus soberanu
E a sa bella sua morta prega
Ispero chi carchidunu de sa lega
De lu bocchire si m'agato sanu
Si puru carchi borta so digiunu
Ma si poto distruo surtim’unu.

205.
Custu puru m’at dadu unu cunfortu
Dae Basucu appena pagas chidas
Sas femminas de sa idda impauridas
Non podiada andare mancu a s'ortu
Ca fini privas de ogni cunfortu
In domo issoro fin totus istichidas
Nende chi fidi una tentazione
Dendeli totus maladiziones.

206.
Si vi fattu de unu coro arabbu
Dogn'umbra li faghiada fastizu
Pensende de arrivare a su desizu
De fagher sambene a s'urtimu acabbu
Inue a mortu a Basucu su babbu
Inie e tottu at mortu su fizu
A su babbu sa conca l’at pistadu
Però a su fizu lada iscannadu.

207.
Custu si naraiada Anacreto
Fizu de Basucu Sarvadore
Pro sa famiglia fi troppu terrore
Ma issu nende atteru nd'iseto
Oramai bi sò e approffetto
Non nde lasso né mannu né minore
No affalzo su meu giuramentu
a sa c'appo interradu in Gennargentu.

208.
Una fiza de Basucu Rosa
In cumpagnia de Giuseppe Loi
A pagas die de su frade poi
Benzende dae campagna faticosa
Samuele che una mariposa
La bidu e gridende aioi
Li nara frima e non sigas a gridare
Ca tue puru bi deves passare.

209.
E chie la sarvada sa nepode
Fizu de su connadu Pietrinu
Fid frade de Giuseppe malandrinu
E pro cussu Rosa at tentu sa lode
Narat Istochinu oe non si pode
De l’agatare sola in su caminu
Ca Pietrinu li fidi un'amigu
E Rosa si at sarvadu su castigu.

210.
L’at nadu so pro oe fortunada
Dae nepode tua favorida
E si ti hat fattu oe sa guida
Chissà chi s'ora tua est segnalada
Sa nepode s’est tota ispaventada
Pro cussu assustu b’at postu sa vida
Però ispero chi bonzed sa die
Chi benid s'ora de toccare a tie.

211.
Però pro sa morte de Anacreto
an arrestadu duos innozentes
ma Istochinu fit tantu dolente:
«Su fattu est bruttu ma deo l'inneto»
nende, «ite fatto, ite isetto
mi toccat de iscrier prontamente,
mi toccat de lis narrer sa rejone
pro sos innozentes chi sun in presone

212.
«Sa pinna in manu in presse mi leo,
fimus umpare cun s'amigu Succu,
non siet chi li fetten carchi truccu
pro los sarvare a issos m'impreo
naro sa morte l'appo fatta deo
su c'appo mortu Anacreto Basuccu:
est custa sa santa veridade
ponide sos innozentes in libertade».

213.
Ma una die in sa idda sua
aiana sa idda accerchiada
e non podiat fagher s'iscappada,
fidi che unu pische tentu a lua,
ma sempre cun sa furbidade sua
aiat già sa cosa cumbinada:
lassat sas armas e bessit in camia
si podiat leare carchi via.

214.
Curret Istochinu a s'appostazione
a manu in artu tottu ispasimadu
nende Istochinu chi si fit cuadu:
«Però dade bene attenzione,
ma deo cherzo sa parte 'e su taglione
appena benit issu catturadu»;
s'avviada a ue fidi su bandidu
e Istochinu gai ch'est bessidu;

215.
A issu li pariat una festa
bidende tota custa disciprina,
intantu chi fit forte de ischina
ca fit chei su crabolu in sa foresta;
una die cun d'unu moju in testa
issu si fit bestidu de femina
giughinde in manu una creatura
si sarbat senza dubbiu ne paura.

216.
Un'attera proa puru at cumbinadu
in su casotto de sa ferrovia,
forsi mai neunu bi creiat
d'esser gai Istochinu fortunadu:
unu l'at bidu cando fit intradu
subitamente li faghet s'ispia
e sette o otto l'ana accerchiadu
in su casotto inue fit cuadu.

217.
Bidet a custos a manca e a destra
pensat de sistemare sa faina,
ca fit lizzeri comente una frina
at pensadu de fagher cosa lestra
e si ch'imbolat dae sa finestra
imboligadu cun sa mantellina
e cuddos otto l'ana fattu fogu:
lassat sa mantellina e issu in logu.

218.
Currende in presse unu graduadu
Creinde che fit giustu su bersagliu
E finalmente ses ruttu in s'ingagliu
De sa manera chi l’ana isparadu
Ma poi benidi a resurtadu
Fit tottu invanu su sou tribagliu
Chirca su mortu e mortu non b’ada
Solu sa mantellina traforada.

219.
Tra Lanusei e Arzana una die
in d'unu buscu mannu de castanzas
e zertu chi non fit in terra istranza
carchi ispia ana fattu a mie:
ite giustizia benit a inie,
su sero puru l'est bessida lanza,
mancu su sero a mie m'ana presu
sende chi fio cun issos in mesu.

220.
Però devo narrere e comente
chi in d'ogni cosa bi chere malizia:
giuchio su bistire de milizia
e mi l'appo indossadu prontamente
e m'attacco sos grados de sergente
faghio deo parte de giustizia,
mi so cun d'unu milite aggregadu
e poi a tardu mi nde soe andadu.

221.
Un'attera orta a Mandas una festa
ischio chi bi fidi sa fiera
e deo appo fattu sa manera
cun pagos pensamentos in sa testa
pro no istare sempre in sa foresta;
ispassadu mi so tota sa sera
e poi ca fit tardu a mi nde andare
appo pensadu ue mi corcare.

222.
E custa fit una cosa importante
chi a la fagher bi cheriat penseris,
già chi bi fini sos carabineris;
fio bestidu de negoziante,
mi so postu in caminu bastante
in tantu chi sos pese fin lezeris,
de mi faghere in caserma corcare
ca tenio paura a mi furare.

223.
Appo pensadu de los cumbidare
mentre chi lis faghio sa rejone
deo pomposu che bona persone
nudda a su malu faghio pensare
ma narana: «Proamus a faeddare
su cumandante de s'istazione»;
dag'at intesu su meu lamentu
su maresciallu puru fit cuntentu.

224.
Deo mi so mustradu tottu afflittu
in forma de lamentu e de piantu
pensende chi bi cheret agguantu
arrivare a cust'esitu e meritu;
su notte pagas rigas appo iscrittu
de s'ospitale ringraziende tantu:
«Cun bois mai soe unu ribelle
bo saludo Istochinu Samuele».

225.
Da inie a Seui soe andadu
e appo mortu unu seuesu,
custu puru su die fit in mesu
cun Loi cando a mie ana ligadu
e tando a issu puru appo pagadu
ca non perdono a chie m'at offesu:
l'isparo senza li narrer faeddu
de lumene si narat Ballicheddu.

226.
Inie m'ana bidu traffichende
ma ca usan ispias volenteris
currere a s'arma 'e sos carabineris:
«Istochinu este innoghe reposende»;
su maresciallu si pesat riende
osservende de cuddos sos criteris;
nat a su maresciallu: «So seguru»,
rispondet unu: «Benzo deo puru».

227.
Su maresciallu tottu commovidu
prontamente si cambiat sa este:
«Nademi su puntu in ue este
e a it'ora a issu l'azis bidu»;
si armat tottu lestru inferocidu
fit pienu de gloria celeste,
nde leat unu de sos pius fortes
andat a s'appostare intro sa corte.

228.
Istochinu at bidu tottu custu
pro un'istante s'est impauridu;
«Chie det'esser su ch'a mie at bidu
custu cheria de sambene infustu»;
su maresciallu fit forte e robustu
e s'est dezisu Istochinu a bessire,
su maresciallu s'imbolat resoluttu
ma pro disgrazia su maresciallu est ruttu.

229.
Sa notte fit iscura e senza luna
Istochinu in s'istante est'isparidu,
su logu fit tottu impauridu
bidinde custa gherra tottu in d'una
e custa orta puru pro fortuna
chi mancu una pallottola l'at feridu,
solu currinde et mantesu sa fua
ed est torradu a sa zona sua.

230.
Non timia né pena né castigu
Ca no ischiada ite fit paura
Sa idda sua fit fotta in tristura
Est bintradu a sa idda che obrigu
Pro bocchire unu sou inemigu
Est bintradu dae una cubertura
Ma non b’este arrivadu a su dovere
Ca ada incontradu sola sa muzzere.

231.
Sa poverina tota ispasimada
Cando at bidu a Istochinu presente
S’ada apertu sa giana prontamente
E est fuida che anima dannada
Piusu a domo sua b’este intrada
Solu a deie in mesu a sa zente
Però si poded narrer fortunada
Ca Istochinu l’ada perdonada.

232.
Ma l’es duradu pagu cussu afficu
Ca l’appo posta prestu in angustia
Ca issa pagu tempus fit partia
Chi appo mortu su maridu Enricu
E custu puru si cheria ricu
De su taglione supra a pala mia
E bind’at medas c’ana cussa gana
Però penso ch'este idea vana.

233.
Ed ecco prontu un'ateru signale
Chi Demurtas Enricu non fit solu
Custu puru teniat s’oriolu
E fidi una guardia forestale
Però su contu l’este andadu male
Lu ‘occo e fidi Anghelu Putzolu
E chi lisco chi este farsu omine
Li fato faghere a tottus cussa fine.

234.
Como leamus su forte leone
Istochinu fit custu chi timiada
E cantas dies e notes passaiada
In d’unu mare de cunfusione
Custu aiad mala intenzione
E Istochinu a custu pensaiada
Ma devo istare attentu a puntu fissu
Ca su chi timo deo est solu issu.

235.
Giuseppe Loi fit sempre impostadu
Tentende a Samuele fit continu
A custu solu timiada Istochinu
Ca Giuseppe fi forte e fidi armadu
Teni como insoro resultadu
Pari pari s'incontrada a vicinu
S'isparana in d’un’attimu minutu
Si sarvad sa tigre e su leone est rutu.

236.
Curred Istochinu a pugnale in manu
Timinde forsi de sinde pesare
L'oltraggiada e lu sighidi a iscannare
Cun odiu feroce disumanu
Finalmente ses binnidu marranu
Nandeli già m’has fattu tribulare
E tra sé Istochinu s'acunnortada
Chi pro su restu pagu già m'importada.

237.
A sas bindighi dies a poi
C’aia su leone liquidadu
S'ultimu de sa ghenga b’est restadu
Unu collega de Giuseppe Loi
Si naraiada Fortunadu Balloi
Fit arzanesu e a Gairo coiadu
Tue puru m’as dadu pena e tragu
Como su pesu meu est pius pagu.

238.
Bind’ada ancora chi non sunu istancos
Chi deo tenzo iscrittos in s'ischeda
A custos li piaghede sa moneda
Ma timo chi che l’essada in fiancos
Su taglione de dughentas mizza francos
Si bestini de abitos de seda
Bisonzu ischire su puntu de sa luna
A chie ada a toccare sa fortuna.

239.
Ma sa moneda chered tribagliada
S'omine onestu, si chered campare
Sa robba anzena si lassada istare
A chie si l'hat acquistada
Si unu campad cun roba furada
Sa pedde est dubbiosu a bi lassare
Pro no amare su santu tribagliu
Meda zente si ponede a bersagliu.

240.
Bisonzu puru credes chi esisti Deus
Ca este issu su nostru soberanu
Dev'esser giustu d'ogni cristianu
De amare sa paghe e su recreu
Balloi puru fidi amigu meu
Ma sa moneda l'hat fattu marranu
Già chi de me no hat tentu cunfortu
Pro curpa sua est bistadu mortu.

241.
Non naredas chi sie curpa mia
Si deo mi so tantu inferocidu
Si oe so fatende su bandidu
Non cretedas chi sie pro mania
Est curpa de sa mala gelosia
E de su restu contrariu partidu
Ancora a insistere sunu fìssos
Bi suffro deo, ma pianghene issos.

242.
Un' atera disgrazia sarvada
Nesi, Istochinu pro sa mia vida
S'appo fattu a intrade, s'attrivida
Penso chi custa est s'urtima aconcada
Si liberadu mi so a s'intrada
Non so siguru si bi fatto s'issida
Fio in domo de unu catolaiu
Ma custa orta mi fala carchi raiu.

243.
Fidi una notte troppu friturosa
Non baia de fogu un'ischintidda
Sa domo fidi in s’oru de sa idda
E pro me fi già s'ora premurosa
Tando penso de faghere una cosa
De che bessire a moda de ambidda
Però penso chi vanu est su sacrifiziu
Ca fit troppu severu su serviziu.

244.
Ma poi l'appo menzus istudiada
Pro mi sarvare deo poverittu
Bidio tottu dae unu braconitu
Bidio sa milizia impostada
E tando sa divisa appo indossada
Che so issidu nende ite fritu
Nende a unu s'aiada unu luminu
Frastimende sa idda e a Istochinu.

245.
Bessidi Istochinu a battire frasca
A fagher fogu pro si riscaldare
Sa sentinella, isetende a torrare
Ca fì troppu sa notte sa burrasca
Istochinu giughiada una tasca
Suta a sa este pro si cambiare
E cudda sentinella totu illusu
Su capu isquadra non at bidu piusu.

246.
Istochinu si torrada aviare
A unu monte a drommire in sa gruta
Ma sempre cun sa mente resoluta
Pensende sempre a chie ada toccare
Ma deo penso solu a mi sarvare
Però iscuru a chie rued suta
E su manzanu appena a fattu arbore
Appo agatadu un'amigu pastore.

247.
Ambos si saludana a dovere
E tando a su pastore nadu l’ada
Comente tue a custa incontrada
E Istochinu rispondede a tenore
Tue mi deves fagher su favore
Bides chi appo s'iscarpa segada
Tè su ‘inari chi ti servidi impreas
E pro favore s'iscarpa mi leas.

248.
Custu pastore faghed sa tucada
Istochinu l’at nadu prima de andare
Pro piaghere cuita a torrare
Chi non cumbine carchi improvisada
Custu invece de faghere s'imbasciada
Andada a caserma a lu denunziare
At pensadu de faghere custu ingannu
Ischinde su taglione chi fit mannu.

249.
A tardu torra cuddu a daiu a daiu
Pro caia fattu s'istentada
Nende chi sa buttega fit serrada
E so andadu a unu catolaiu
Istochinu pensende a carchi raiu
Temiada de passare sa notada
L’apo lassadu su inari in manu
E m’at nadu de torrare cras manzanu.

250.
Si mustrada Istochinu indifferente
At fattu bides chi fidi ignorante
Fit sempre de animu bastante
Mirende a cuddu in s'attu presente
Custu tipu non parede innozente
Giughed sa cara de unu birbante
Ma pro como matana non mi leo
De mi giughere ingannu non lu creo.

251.
Su manzanu appena at fattu die
Bido custu chi chito s'est pesadu
C'andaiada a s'iscarpa m'hat nadu
Però cunvintu no ha fattu a mie
Mancu arrividu non fidi a inie
E mi bido de giustizia circundadu
Deo nende assassinu a bassa bogne
Comente a mi sarvare innoghe.

252.
Chi sie malaittu cuss'intragna
Su die chi a sa lughe t'ha bogadu
Cun tottu coro l'happo frastimadu
Dae sa grutta de cussa campagna
Si deo como pigo a sa muntagna
So siguru chi benzo fusiladu
Pro non faghere de fogu una ischintidda
Appo pensadu de fuire a sa idda.

253.
Deo tottu cupertu de paura
Intro a una domo umile che seda
Però non ch'est passadu tempus meda
A custu happo mortu a iscannadura
Bind'ha meda de custa zente dura
Chi l'imbriagad sa mia moneda
Ma tottu sas ispias chi s'impreana
De su dinari meu non nde leana.

254.
Appena fattu cust'atteru delittu
partit Istochinu tranquillu assai
nende tra mene: Non creio mai
de mi sarvare dae custu cunfrittu;
e como devo cambiare situ
pro agatar'a Antoni Ferrai,
custu est su pius ch'appo in coro,
ue agato a Ferrai lu divoro.

255.
Ispero chi su contu m'andet giustu
comente bramat su meu cherveddu,
como mi paso unu momenteddu
chi so ancora de sambene infustu,
si bi resesso a bocchire a custu
e poi b'appo s'amigu Nieddu,
e poi fatto in tottu sos concruos
cando sunu isparidos custos duos.

256.
E cuminzo su primu a pedinare
inue abbitaiat pasculende,
dae su puntu chi fio tentende
in mesu a trese lu bido passare,
tando cuminzo a m'avvicinare
e poi fini in sa mandra murghende,
sende vicinu ispicco unu sartu
e naro a tott'as trese: «Manu in artu!»

257.
«E finalmente est bennida s'ora
de custa die tua istabilida,
pro cantu t'appes giuttu sa guida
deo ti naro chi non timo ancora»;
naro a cuddos duos «Besside a fora»,
duos corpos a Ferrai app'isparadu,
«si bos cherides sarvare sa vida»
e poi nde l’appo sa limba segadu.

258.
E como in parte m'agatto cuntentu
ca appo unu solu de isbrigare,
min c'ando pagas dies a su mare
ca es pro mene unu divertimentu;
inie bido unu bastimentu
e mi benit s'idea 'e m'imbarcare,
benit a terra su bonu cumandante
e faeddadu l'appo in cuss'istante.

259.
Zertu c'a a mie non mi connoschiat,
s'est mustradu cun megus genuinu
e s'est trattesu cun megus vicinu,
m'at dimandadu ita che faghia
e li naro chin sa paga si podiat
de partire cun issu clandestinu
ma issu in s'istante at induidu
e m'at nadu si fio unu bandidu.

260.
Non m'at lassadu mancu aperrer laras,
pro parte sua fit meda cuntentu
però m'at nadu: «In custu momentu
sa veridade giusta mi decraras»,
m'at dimandadu: «Comente ti naras
poi andamus a su bastimentu»;
bido chi fit un'omine cumpridu
e l'appo nadu chi fio unu bandidu.

261.
Mi rispondet cust'omine a puntinu
cun veru coro tottu geniale:
«Intendo deo semper in giornale
su chi passat su poveru Istochinu,
e tue puru cambia camminu
si no poi ti nd'agattas male»,
su faeddu dae 'ucca nde li leo
e li naro: «Istochinu già so deo».

262.
Cand'at intesu su numen aizu,
e chi fio Istochinu l'appo nadu,
cun dignidade m'aiat abbrazzadu
comente chi li essere unu fizu:
«Si pones mente a su meu cussizu
tue ti podes narrer fortunadu,
e lassa d'ogni tua differenzia
chi crasa nois semus in partenzia».

263.
L'appo ringraziadu dignamente
a custu capitanu bravu e dignu:
«Pro como non li potto dare impignu,
intantu già che torro frequente»;
però si deo aio postu mente
mi fit andadu bene ogni disignu,
si mi suzzedit carchi tribulia
poto narrer sa curpa es tota mia.

264.
Custu signore totu tristu iscuru
de m'aggiuare teniat desizu
pro mi sarvare dae su fastizu
e deo brama nde tenio puru;
issu m'at nadu: «Si non ses seguru
deo in prenda ti lasso unu fizu,
finzas chi tue non ses sarvu a prou
lu lasso in domo de connadu tou».

265.
Mi dispedo cun issu cum premura:
«Vostè mi cheret dare forza e brios:
it'an a narrer sos nemigos mios,
chi deo so fuidu pro paura?
Como torro a sa mia positura
chi ancora de cussos bi nd'at bios;
e cando accabo su meu dovere
lando benzo cun tottu piaghere».

266.
«Ma lassa perder custos inimigos,
bides chi sese in momentos bruttos,
oramai sos pius sunu distruttos
e pius non ti ponzas in castigos,
chie a tie ti ponet in obrigos
s'an a agattare cun sos murros asciuttos,
lassa perdere sa vida 'e sa muntagna
e pone mente e benis a Ispagna».

267.
Su bastimentu fit bellu e prontu:
«Beni Istochinu, beni a t'imbarcare».
«Pro custa orta m'at a perdonare
ca tenzo de arrangiare carchi contu
si nono custos mi lean pro tontu,
e poi non los potto perdonare;
pro custa orta iscuset a mie,
arrivederci a un'attera die».

268.
Gurpa mia ca no appo postu mente
pro ghi non fio ancora soddisfattu.
Crudele appo fattu unu reatu
chi appo mortu un'anima innozente
però dae su die veniente
morte deo pius no appo fattu,
dae su die e tottu appo finidu
ca so istadu troppu incrudelidu.

269.
Custa vittima fit s'urtimu accabbu
e sun finidos tottus sos fastizzos,
ca fin crudele sos mio disizzos
fio peus de unu coro arabbu;
no est giustu su peccadu de su babbu
chi pro issu piangana sos fizzos,
s'innozente delittu fattu app'eo
basta pius in mundu mi recreo.

270.
Dae cando appo fattu custa morte
no appo tentu unu minutu bonu,
Deus mi àt negadu su perdonu,
de campare non appo pius sorte,
m'at attaccadu unu tussiu forte
pius a camminare istesi bonu
e deo senza ischire su pruite,
fit sa mia una forte pormonite.

271.
Non podia piusu a camminare,
su tussiu fit sempre de continu mottu
e papaio solu latte cottu
atteru non podia mandigare;
mandadu appo a mi comporare
sa meighina e unu cerottu,
pro mi sarvare mediu faghia
però sa frebbe continu tenia.

272.
Custu pastore chi aio vicino
già beniat ispessu a m'assistire
chirchende de mi poder cunvertire
ma su tussiu fit sempre de cuntinu:
«Ite pensas de faghere Istochinu,
faghe mediu de ti costituire,
chirca si podes sichire ness'in pese,
bido intantu chi tue mortu sese».

273.
Sempre sa frebbe piusu arterada
non si podia' movere piusu a logu,
non si podia' faghere mancu fogu,
fit sutta de una barracca isfasciada
e s'ora sua fit già arrivada
chi fit sa morte sua fattendeli giogu
ca non podiat mover mancu passu,
issu fit tostu comente unu sassu.

274.
Custu amigu pastore Pilia
beniada a mi bidere ogni momentu
e intendiat su meu lamentu:
chircaio a Giuannanghela e mama mia
fit sa frebbe de s'urtim'agonia
e fio ispirende cun turmentu,
e narat su pastore cantu imbattidi:
«Poverittu Istochinu cantu pattidi».

275.
«Poverittu, e chie lu cunforta'
si non l'assistidi Deus chi est bonu
pro ghi s'aggiudu meu est tottu in donu
in custu logu solu dadu borta;
si invocaiada s'innozente morta
pedinde a Assunta Nieddu su perdonu
ca l'aiada sempre in visione,
pro cussu fi morinde a passione».

276.
E poi non podiat faeddare
e ne latte podiada ingullire,
mi naraiada: «Aggiuami a mi ‘occhire
non mi lesses piusu passionare,
e poi giughemi a mi sepurtare
a carchi logu de non m'iscoprire,
ti prego tantu chi tinde interessese
e a suffrire gai non mi lessese».

277.
«E tando deo pro s'amore de Deus
a Istochinu unu corpu appo dadu
e poi sutta sutta appo avvisadu
chi fi mortu Istochinu in logu meu;
e custu l'ischidi su populu intreu
ca est custu su veru resultadu,
comente cherene sos giornales iscriene
a chie cherene sa reione diene».

278.
Zertu chi no est mortu in paghe santa
at finidu Istochinu a fagher coa,
Arzana como faghede vida noa
e chi potta fruttare ogni pianta,
fortuna a cussa zona tottaganta
e dogni poverittu fetta' proa,
s'odiu malu restede in su profundu
e chi appen paghe cantu dura' mundu.

279.
Deo non cherzo perunu merittu
subra a sa mia semplice memoria,
tottu su c'appo leggidu in s'istoria
in parte mia su giustu appo iscrittu;
e chi sia' finidu ogni delittu
ei sos mortos in santa gloria;
non so che zertos poetas robustu
però su c'appo iscrittu est tottu giustu.