A Salvatore Tola
di Gaspare Mele

Oroteddi di est'amicu
caru cernente amicu caru li ses Tue.
Sese che sole chi spanna sa nue
in su chelu limpidu e giaru.

Splendidu,luminosu che faru,
gloriosu triunfante in tottue
ue Abitas, ue Sese, peri cue
Sias pro tottu-esernpiu raru.

In donzi locu chi Tue pones pese
tessede s'Elicona Sarda sa corona
cun'inipignu de fattos e cosas bellas.

Su geniu portentosu Ses Tue
de sa cultura Sarda in'Elicona
esempia raru de nobiles novellas.

Oroteddi, 25.2.2007