A sa Saldigna
di Raimondo Piras

Sandalione t'ana numenadu
sos Gregos, ca unu sàndalu parias.
Cando s'antigu sàndalu jughias
s'istiga in sos nuraghes as lassadu.

E oe cussu sàndalu isfundadu
ses reduìdu a prender a corrias:
e in s'istincu lanzu imboligadu
l'as cun su corrialzu a duas bias.

Paritzas boltas t'an promissu gai
de ti ponner su fundu a sa catola,
dae Roma isetende sa vacheta.

Ma paret su contadu 'e Mastru Iseta
chi 'e prominter teniat s'iscola
a unu cras chi no beniat mai.


Su deghe 'e Maju 1964