A sa mama ‘e Deus (in tempus de barantinu)
de Silvestra Pittalis


Tentativi di poesia sarda

Poeta mi cherìa a ti cantare
Versos pienos de cumpassione
Mama 'e Deus, ti cherjo ammentare
Chin paragulas de vera afetzione

Tue vestida de celeste mantu
Po abbratzare donzi coro offesu
A cunfortare su tristu piantu
De chie una ruche hat a pesu

Sa ruche de unu izu tantu amadu
Su Giuda non hat àpidu pietu
Maria, de dolore intragnadu
Ti pedo como unu munnu chietu

Cantas gherrras de “santa religione”
In custa terra de afannos prena
Reina de su chelu una cathone
A tie Mama de gratzias piena

Ca bastat cussa luche ‘e s’aurora
Che frore chi ispuntat in beranu
Chirco perdonu e Pascas ancora
Po su munnu sa Santa tua manu

Poeta mi cherìa a ti cantare
Versos pienos de cumpassione
Mama 'e Deus, ti cherjo ammentare
Chin paragulas de vera afetzione

19 marzo 2017