A sa familia
di Denti Antonio Maria

Dae sa Franza meridionale
in custu umile iscrittu mando a tie
s'affettuosu abbrazzu cordiale

Ti det dare cunfortu crè a mie
sullevende sas penas e marguras
chi t'han a circundare nott'e die

sa separazione est cosa dura
duos esseres ponet in turmentu
nemiga 'e s'unione imperitura

chie det appagare su lamentu
ch'esprimede unu coro addoloridu
ch'a solu s'angustia in ornamentu?

male nos hat sa sorte favoridu
anzis istada est barbara e tirana
ca tempestosa nos hat persighidu

però prega sa mamma soverana
e bilu imploras cun devozione
chi frenu ponzat a sorte mezzana.

Li naras chi nos diat purzione
de su bene chi regnat in su mundu
cun salude fortuna e unione

e su tempus penosu e iracundu
de calma e de amore genuinu
diventede unu mare senza fundu

su chi ti raccumando est a Peppinu
che mamma affettuosa tenzas cura
de l'avviare in su bonu caminu.

Benessere maternu li procura
chi dogn'ora li logret in sa vida
e rispettet sa zente e sa natura

dae como a su male lu diffida
faghindeli cumprender s'importanzia
de onorare a chie li est guida

supporta su distaccu e cun costanzia
lischis bene proite so lontanu
tene in coro sa nobile isperanzia

pregal'a Deus chi mi lesset sanu
mancarì cun pelea hap'a lottare
pro s'avvenire nostru fitianu

prego distintamente 'e saludare
da parte mia mannos e minores
--------------------------------------

Tue e Peppinu rezides in pare
tottu s'affettu de su coro meu
chi no bos poto in rima ispiegare

protettore bos siat sempre Deu
dandebos de salude onzi vigore
sena connoscher oras de anneu

Fino ca sò affrantu 'e su dolore
cun lagrimas in ojos la concludo
dae nou cun decoro e amore

affettuosamente bos saludo.