A SA BRIGATA SASSARESA

Dae onzi parte 'e Sardigna
Cun sa Brigata Sassaresa
Partidos sezis in s'impresa
De sa missione pius digna.

Sene timore in log'anzenu
Cun orgogliu e cun onore
De sos sardos, menzus fiore
Pro liberare s'irachenu.

In su perigulu costante
Si movisi certamente
Pro azzudare cussa zente
Chi de paghe est mancante.

Bos'azuden tottu sos santos
A su gridu ‚e forza paris
A nos bier tottus umparis
A su rientru e tottu cantos
.

Deligia Salvatore (Su Paulesu) Ghilarza 30/11/2003