A S’EMIGRANTE
(Po sa festa ‘e sos emigraos)

Sardu-emigrante est’unu faeddu solu
Isparsu, in d’onzi cuzzu ‘e su mundu
Frunda bella hat fattu tot’in tundu
Chi sos suzzessos li sunis de consolu.

Partidu, ti che ses a s’aventura
In chirca, ‘e su bramadu tribagliu
Cun corazzu, e unu miseru bagagliu
In su menzus de sa tua gioventura.

Improvvisu, ti che ses zappadu
In mesu de zente isconnotta
Impauridu, incuminzas sa lotta
Tra sos menzus ti ses’ischeriadu.

Connottu as mundos diferentes
Zente, de ogni-arrazza e zenia
Ierros de astraore e chilighia
Artos montes e friscos padentes.

Istas bene, ma non ses cuntentu
C’has lasssadu, parentes e amigos
Ti mancant, sos sabores antigos
Chi ti ponent, su coro in turmentu.

Cando torras, a su logu nadiu
S’inundat su coro de allegria
Torradu a naschet, pares ebbia
Cambiande, subitu su coloriu.

Unu disizzu, appo firmu in mente
Ispero chi Deus, lu pottat esaudire
Pius niunu, siat custrettu a partire
Po chircare tribagliu in continente.

Tottus, zappent inoghe lavoru
E bivant, cun dignidade e decoru.

Deligia Salvatore
Bilarzi su duos de ennarzu 2005