A s’intirinada
di Tetta Becciu

Che unu trastu 'ezzu
de che frundire
bentulo
in mesu a su campu
de sa vida...

Sa tremula 'e sos annos
s'est imberta
in sas traschias
murinas
de sos anneos.

Mutza como
hap'ogni ala...
andan lentos sos pessos
e sos passos
si faghen apporados.

S'atunzu
hat in sos pilos
unu punzu 'e nie...
e fozas ingroghidas
ingroghidas dae tempus.

Che fioccu 'e nie
a lenu a lenu
mi movo
e in d'una lagrima
de lughe
incunzo
sas farfaruzas
de s'anima...