A s’Amigu Ninni Piras
di Giuseppe Concas

Antoni sa ‘oghe dae Iscanu
de Palai arrivad’a sa punta
e dat calore che una trapunta
artigianal’e tessida a manu
pregamos dae Chelu chi s’Assunta
nos poderet ‘onz’organu sanu
e a su fizu s’Ispiritu Santu
sas tres Marias chi l’àna piantu.

Non solu in momentos chi b’at crisi
s’amigu sempre retzidi e dada
e domandande mai trascurada
sempre ìschimis chin sede za fisi
paris cun Maria e cun Luisi
Renzo nos’at batidu s’imbasciada
chi sanu fisi e amos ischidu
che in presentza de tessere bidu.

Cuntentos chi t’at fattu piaghere
sos nostros modestos liberitoso
e assaboridu sos iscrittoso
in bonu nos às dadu su parere
de poesia ses mastru e mere
cun limados sentimentos drittoso
sanu t’esprimese cun cumprimentos
su ghi bies’in sos argumentosos.

Arriva’istranzu a domo mia
zerru eranu istiu atunzu
non li manca su pan’e s’aunzu
bene ospitadu ‘e cortesia
comente tue sa pinna in punzu
l’as bene usada dae pitzinnia
sos alunnos tuos fin sighidos
ben’allevados bene Istruidos.

Cun sa Beata ‘e manu Divina
mandho unu saludu fraternale
a tie su ‘entu maestrale
cun benefica aera marina
ti la trasformede in meighina
e pro cura ‘onzi tumore male
sofferentes cun malese e ois
pro su mundhu intreu tottu nois.

Cun amistade e sintzera simpatia
saludos caros dae Luisi e Maria.

Bolotana, 15-08-2011