A s’amigu Mario Filia
di Giuseppe Concas

A s’iscrittore Mario Filia
su duamiz’e unu l’appo dadu
rima sarda iscritt’in poesia
s’intendhere suo ad’appretzadu.

E bos zuro cuntentu so istadu
cumprimentandhe sa pessone mia
cun fungudu talentu zudicadu
brav’insegnante perfetta zuria.

A valorese suos prubicadu
cultura a s’umana cumpanzia
chi non benidi ma’ismentigadu
su bene faghere ndh’amos ebbia.

Cattolicu credente radicadu
sacra vide cun Deus e Maria
a Cristos sos Santoso cumandhadu
festa paris su primm‘e santandria.

Ammentu pro s’amigu m’est dovere
a totta sa sua fratellantzia
do una sentida condollatzia
a sos amados fizos e muzere.

Bolotana, 17-10-2012