A S’amigu Luisu Ladu de Bolotana
de
Serafino Putzolu

Augurios de Bonu Cumpleannu
Pro su Binti Ses de Marzu 2016

Dae custu Parigi bellu e mannu
Cun Nostra Dama e sa Famosa Altare
Caru Luisu unu Bonu Cumpleannu
Ti cherimos de coro Augurare

Sessanta Sese ti los podes vantare
Cas merittu e Medaglia Coppa e Pannu
Cun Signora Maria acanta a pare
Sigas in cussa istrada senza affannu

A Sos Santos Cosomo e Damianu
Cun Lurdes Santa sa Miraculosa
Los pia cherrere Pregare imbenugadu

Chi pro sa festa de Luisu Ladu
Siada senza dolores forte e Sanu
Pro rendere bella cussa die festosa
____________________________
E custos Santos c’amigos mi sunu
Finzas a Chentu t’azzue dognunu

Parigi Marzu 2016