A s’amigu Fedale e Poeta Luisu Piu de Magumadas
de Serafino Putzolu

Augurios de Bonu Cumpleannu pro su 14 D’Ennarzu 2013

Caru a t’iscriere cun rispettu mannu
Cherzo de innoghe a su tou paese
Pro T’Augurare Bonu Cumpleannu
Pro su battordighi d’Ennarzu su mese

Merittas prima Coppa e primu pannu
C’asa in possessu sos Settanta Trese
T’auguro sighi sanu senza dannu
Ca pro mé in s’istrada bona sese

A Chittarra e in Poesia altu talentu
As postu in Palcos cun tanta allegria
De Sardigna in dogni parte e zona

Tenes derittu e connoscher sos chentu
Sempre affiancu e Signora Maria
Cun d’una ezzesa vera in paghe ona
_________________________________
E pro sos chentu tra muttos e ottadas
D’asa una chida e festa in Magumadas


Courbevoie Ennarzu 2013