A s’amigu Fedale e Poeta Luisu Piu de Magumadas
de Serafino Putzolu


Bonu Cumpleannu po Su 14 D’Ennarzu 2012

Settanta duos annos as cumpridu
E ses Luisu diventande mannu
Su battordighi d’ennarzu ses naschidu
S’annu baranta sanu e senza affannu

Che bonu amigu de coro e sentidu
Ti auguro unu bonu cumpleannu
In s’istrada e sos chentu ses partidu
E ti auguro e chimbatere senza dannu

Ma sô certu Santa Maria e su Mare
Ch’es prottetora Immaculada e Pia
Chi Magumadas festa cun grandesa

Bos d’à forza e salude in sa ezzesa
C’a sos prus caros Luisu e Maria
Non los podede che Santa ismentigare
________________________________
Cun d’una sincera istrinta e manos
Bon’Annu ancora e a nos biere sanos


Courbevoie /1 / D’ennarzu / 2012