A s’amigu e Poeta de Noragugume Peppinu Rosas
di Serafino Putzolu

Peppinu su sonetto appo rezzidu
Su chi m’às cun valore dedicadu
Mario Urru mi l’ada ispedidu
In Internet e prestu est’arrivadu

Seo cuntentu ca meda as gradidu
Cussu libru chi t’appo regaladu
Non t’io mai connottu nen bidu
Ma in su tottu mi sese agradadu

As bonu istile rima e bella oghe
Armoniosa in parcu crara e netta
E su giustu ti naro a coro francu

Sigomente che tenzo sa cassetta
De tantu in tantu tue sese innoghe
Cantande cun Putzolu a su fiancu
___________________________
In cussa trista e istorica die
Pro su collega mortu dedicada
In prus de sa tristura cré a mie
Non fû troppu famosa sa serada

Pro fortuna affiancu aio a tie
Pro divertere sa zente radunada
L’ischis zertos de sos chi fini inie
S’ana sa rima bella ismentigada

Si sa gara aimis fattu deo e tue
Ca cando canto attiro meda zente
Siada pro paga o festa gratuitta

E pro sos Santos Quirigu e Giulitta
Ca connosco sa festa tene in mente
Iscas chi fin benidos dae tottue
_____________________________
E a caddu o in vittura d’ogni pôlu
Fin benidos pro Rosas e Putzolu

Courbevoie Su 9/2/2010