A S’Amigu Cordiale Luisu Ladu de Bolotana
de
Serafino Putzolu


Augurios de Bonu Cumpleannu po su 26/3/2014

Che bonu amigu cun rispettu mannu
M’es dovere o Luisu e t’amentare
E da Parigi unu Bonu Cumpleannu
Ti cherzo cun sa famiglia Augurare

De sos Sessanta Battoro d’às su Pannu
Cun S’Amada Signora acanta e pare
T’Auguro cun salude senza affannu
In cussa istrada sempre a caminare

Santu Perdu Patronu in cussu paese
Ch’in Chelu à craes d’ennas e cancellos
Sorvegliante d’Istellas Sole e Luna

Pro te Luisu e Cumpleannos bellos
Ti garantidi ancora trinta sese
Cun paghe vera salude e Fortuna

Dogn’annu e prusu es che donu celeste
E Luisu prus de contasa menzus este

E bos naramos mancari lontanos
Festade Bene e a nos biere sanos

Parigi Marzu 2014